Sve novosti

Invalid date

Preliminarna rang lista studentskih stipendija

Na osnovu člana 10. stav 6. i stav 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija i na osnovu predatih prijava na Javni konkurs za dodjelu studentskih stipendija za 2022/23 godinu, Komisija za stipendiranje studenata d o n o s i,

Preliminarnu rang-listu

o dodjeli studenskih stipendija

I-RANG LISTA

1.kategorija (prosjek ocjena od 9,01-10,00 iznos od 1500,00KM)

• Rakić Dejana, sa prosjekom ocjena 9,85.

2.kategorija (prosjek ocjena od 8,01-9,00 iznos od 900,00KM)

• Stanišić Natalija, sa prosjekom ocjena 8,46.

• Kmekić Kristina, sa prosjekom ocjena 8,08.

• Kojić Miloš, student sa posebnom kategorijom.

3.kategorija (prosjek ocjena od 6,50-8,00 iznos od 600,00KM)

• Riđošić Suzana, sa prosjekom ocjena 7,78.

• Dejanović Božica, sa prosjekom ocjena 7,67.

• Riđošić Dušan, sa prosjekom ocjena 7,33.

• Riđošić Slavojka, sa prosjekom ocjena 7,22.

• Mihajlović Jelena, sa prosjekom ocjena 7,00.

II-DODJELA STIPENDIJA

Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu a uplata se vrši na tekući račun studenta u šest jednakih anuiteta.

III-PRAVO PRIGOVORA I ŽALBE

Studenti imaju pravo priogovora i žalbe na preliminarnu listu Načelniku opštine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja preliminarne liste na web i Facebook stranici opštine Osmaci i na oglasnoj tabli opštine.

IV-DONOŠENjE KONAČNE ODLUKE I POTPISIVANjE UGOVORA

Po isteku prava na prigovor i žalbu Načelnik opštine donosi konačnu odluku i zaključuje ugovor o stipendiranju studenata.

Komisija za stipendiranje studenata

 

Invalid date

J A V N I K O N K U R S za dodjelu studentskih stipendija za 2022/23. godinu

REPUBLIKA SRPSKA                         

OPŠTINA OSMACI                                                                                                                                   

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-67-1/22                                                                                                                                   

Datum: 23.12.2022. godine

Na osnovu člana člana 5. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija ( „Službeni glasnik opština Osmaci“) broj 10/22 i na osnovu člana 67. I 88. Statuta opštine Osmaci („ Službeni glasnik opština Osmaci“ broj 3/17 i 6/22), načelnik opštine Osmaci raspisuje:

 J A V N I  K O N K U R S

za dodjelu studentskih stipendija za 2022/23. godinu

 

Opština Osmaci raspisuje Konkurs za dodjelu  stipendija redovnim studentima za  akademsku 2022/23. godinu. Sredstva za stipendije obezbjeđuju se u budžetu opštine Osmaci.

I

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti državnih visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

  1. Da imaju stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Osmaci
  2. Da studiraju na visokoškolskim ustanovamau RS, BiH i Srbiji
  3. Da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davaoca, naročito da ne ostvaruju stipendiju iz javnih izvora finansiranja

II

Pravo na studentsku stipendiju mogu ostvariti:
1. Redovni studenti državnih visokoškolskih ustanova od druge godine,  koji su prvi put upisani na odgovarajuću godinu studija, a koji nisu obnovili nijednu godinu studija i koji imaju odgovarajuću starosnu dob;

2. Studenti prve godine prvog ciklusa studija koji su nosioci vukove diplome ili đaka generacije

3. Studenti sa smetnjama u razvoju ( uključujući i prvu godinu studija)

III

Studentske stipendije se ne dodjeljuju:
1. Studentima prve godine, izuzev učenika generacije i nosioca vukove diplome, kao i studentima sa smetnjama u rayvoju

2. Studentima master studija;

3. Studentima koji su u toku studiranja obnavljali jednu školsku godinu;

4. Studentima korisnicima drugih stipendija

5. Studentima starijim od 24 godina (četvorogodišnje studije) i 26 (šestogodišnje studije).

IV

Uz prijavu na konkurs studenti su dužni priložiti sledeća osnovna dokumenta:

1. Uvjerenje o prebivalištu –CIPS;

2. Uvjerenje Visokoškolske ustanove o prvom redovnom upisu godine studija;

3. Ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih davaoca;

4. Ovjerenu kućnu listu;

5. Uvjerenje o položenim ispitima svih godina studija sa prosječnom ocjenom;

6. Ovjerenu fotokopiju lične karte;

7. Uvjerenje ili rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove o kategorizaciji djece sa smetnjama u razvoju

V

1. Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom je 21 dan od dana objavljivanja konkursa na web stranici Opštine.

2.Preliminarna rang-lista odobrenih stipendija objavljuje se na web stranici Opštine,Facebook stranici opštine Osmaci i na oglasnoj tabli Opštine.

VI

Stipendija se dodjeljuje u skladu sa Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija, Broj: 02-014-326/22 od 14.12.2022.godine, objavljen u „Službenom glasniku opštine Osmaci“ Broj 10/22.

 

                                                                                                                                        NAČELNIK

                                                                                                                              Radan Sarić, dipl.ek.

Invalid date

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić boravio u posjeti opštini Osmaci

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić boravio u posjeti opštine Osmaci

Načelnik opštine Osmaci Radan Sarić danas je primio u zvaničnu radnu posjetu Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića kao i direktora JZU bolnica Zvornik Ivana Popovića i direktora JZU Doma zdravlja Zvornik Radivoja Aćimovića.

Na konferenciji za novinare načelnik opštine Osmaci Radan Sarić se zahvalio ministru Alenu Šeraniću na posjeti opštini Osmaci napomenuvši da je ovo druga posjeta ministra Šeranića našoj opštini i da je danas dogovorena još bolja saradnja sa Domom zdravlja Zvornik.

Konkretno dogovoreno je da će od 1. Jula početi sa radom pružanje usluga kompletnih laboratorijskih nalaza kao i u Zvorniku.

Načelnik opštine Radan Sarić se ovom prilikom zahvalio i Edinu Ramiću, ministru Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica na pruženoj pomoći oko nabavke i opremanja stomatološke ordinacije i da je danas dogovoreno pružanje stomatoloških usluga u ambulanti Osmaci najmanje 2 puta nedeljno.

Ministar Šeranić je rekao da je danas sa načelnikom opštine i direktorima zdravstevenih ustanova iz Zvornika dogovorano kako podići nivo zdravstvenih usluga na području opštine Osmaci na jedan veći nivo.

Takođe ministar je rekao da su danas dogovorili konkretne korake za nabavku kontejnera za socijalno ugrožene kategorije i za osnivanje dnevnog centra u oblasti socijalne zaštite kao i pokretanje projekta male školske stomatologije na našoj opštini.

Direktori zdravstevenih ustanova iz Zvornika Ivan Popović i Radivoje Aćimović su potvrdili izjave ministra Šeranića i da je današnji sastanak organizovan prije svega sa ciljem podizanja zdravstvenih usluga i zaštite stanovništva opštine Osmaka kako bi na taj način zadržali stanovništvo da ostanu i da žive na ovim prostorima.

Invalid date

Opštinska izborna komisija Osmaci donijela je Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 081-Osmaci

Na osnovu člana 2.13, a u vezi sa čl. 3.1 i 3.11 Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i čl. 16. 17 i  18.  Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračko spiska („Službeni glasnik BiH“,broj: 25/20 i 38/20), Opštinska izborna komisija Osmaci, na sjednici održanoj 24.05.2022. godine, donijela je

P L A N

izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 081-Osmaci i način obavještavanja raseljenih lica o eventualnoj promjeni biračke opcije u Centru za birački spisak

I

Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 081-Osmaci utvrđuje način obavještavanja javnosti i birača o trajanju izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska i mjestima na kojim će se izvod i Centralnog biračkog spiska biti izložen, odnosno dostupan javnosti, kao i način obavještavanja raseljenih lica o eventualnoj promjeni biračke opcije u Centru za birački.

II

Svrha izlaganja izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska na uvid javnosti je obezbjeđivanje pristupa državljanima BiH sa biračkim pravom, kako bi mogli provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa.

III

                Obavještenje javnosti o trajanju izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska i mjestima na kojima će biti izloženi, te o postupku za vršenje ispravke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i način promjene biračke opcije raseljenih lica vršiće se putem plakata, oglasne table Opštine Osmaci ,  i veb stranice Opštine Osmaci.

IV

                Izvod iz Privremenog biračkog spiska  za područje Opštine Osmaci biće izložen na sljedećim lokacijama:

R/B

Naziv mjesne zajednice

Lokacija

1.

MZ Osmaci

Osnovna škola „ Aleksa Šantić“ Osmaci

za biračko mjesto 081B001A i 081B001B

2.

MZ Osmaci

Čitaonica Rakino Brdo

 za biračko mjesto 081B002

3.

MZ Caparde

Osnovna škola „ Aleksa Šantić“ Caparde

za biračko mjesto 081B004 i 081B005

4.

MZ Borogovo

Osnovna škola „ Aleksa Šantić“ Matkovac

za biračko mjesto 081B003

V

Izvodi  iz Privremenog centralnog biračkog spiska za redovne birače biće izložen na uvid javnosti  u periodu od 04.06.2022. do 04.07.2022. godine na mjestima utvrđenim  tačkom IV ovog Plana.

VI

                Opštinska izborna komisija Osmaci obezbjediće svim osobama i političkim subjektima pristup izvodu iz Privremenog  biračkog spiska u Centru za birački spisak Osmaci, u periodu izlaganja Izvoda,  od 08:00 do 16:00 časova.

VII

                Birači koji u toku izlaganja izvoda iz Privremenog Centralnog biračkog spiska uoče nedostatke i pogrešne podatke, imaju pravo da zahtijevaju njihovu ispravku ili dopunu podataka kod organa  nadležnog za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva.

VIII

Državljani Bosne i Hercegovine koji imaju  status raseljenih lica i imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Osmaci, podnose lično zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak Osmaci u vremenskom periodu od 08:00  do 16:00 časova svaki radni dan.

Zahtjev za promjenu biračke opcije mora se podnijeti najkasnije 75 dana prije održavanja dana izbora odnosno najkasnije do 19.07.2022. godine . Zahtjev koji bude primljen nakon ovog roka će biti obrađen nakon održavanja izbora.

IX

                Prigovor i žalbe mogu se podnositi Opštinskoj izbornoj komisiji Osmaci u periodu izlaganja izvoda iz Privremenog  biračkog spiska.

X

                Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Osmaci“ i na web stranici Opštine Osmaci : www.osmaci.org .

 

Broj:01/2-03-1/22

Datum:26.05.2022. godine                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                                      OPŠTISKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                Vlado Kapur  dip.ecc.

 

 

Invalid date

Poziv na Javne konsultacije za stratešku platform

Poštovani građani opštine Osmaci,

U toku je izrada Strategije razvoja opštine Osmaci  za period 2022-2028 godina koja predstavlja ključno-planski dokument opštine, koji treba da podstiče budući rast i razvoj opštine. Strategija razvoja predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim oblastima i sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka, te podstiče saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti.

Razvojni tim opštine Osmaci , uz tehničku i stručnu podršku obezbjeđenu kroz Projekat integrisanog lokalnog razvoja ( ILDP), a koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), je uradio NACRT Strateške platforme koja obuhvata situacionu analizu, strateške fokuse, viziju razvoja i strateške ciljeve.
U skladu sa navedenim, informišemo vas da su u toku javne konsultacije za Nacrt Strateške platforme, a koju možete detaljnije pogledati u priloženom dokumentu na web stranici opštine Osmaci u rubrici "Dokumnetacija", sekcija "Strateški dokumenti", te na isti dati svoje prijedloge, komentare i sugestije.
Komentare, prijedloge i sugestije možete slati putem e-maila na adresu vlado.kapur@gmail.com ili pisanim putem na protokol Opštine uz naznaku: „Za koordinatora Opštinskog razvojnog tima Osmaci: Javne konsultacije / Strateška platforma“.

Rok za dostavljanje prijedloga, komentara i sugestija je 11.02. 2022. godine, do 16:00 časova.