Događaji

30. novembar, 2020.

Obavještenje o javnoj raspravi na Prijedlog budžeta opštine Osmaci za 2021. godinu

R   e   p   u   b   l   i   k   a      S   r   p   s   k   a

OPŠTINA OSMACI

OPŠTINSKA UPRAVA OSMACI

ODJELjENjE ZA PRIVREDU, FINANSIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci

WEB:www.osmaci.org

JIB:4400282260002         

tel:056/337-314, faks:056/337-259

 e-mail:privreda.finansije@osmaci.org

Matični broj:01876643

Žiroračun:555-006-00003453-35                                       

 

Šifra djelatnosti:84.11

Broj: 04-400-8-1/20

Datum: 15.10.2020.godine        

 

PREDMET: Obavještenje o javnoj raspravi na  Prijedlog budžeta opštine Osmaci za 2021. godinu

Javna rasprava na Prijedlog Budžeta opštine Osmaci za 2021. godinu održaće se u četvrtak 05.11.2020. godine sa početkom u 13.00 časova u sali SO Osmaci.

                                                                                                      

NAČELNIK ODJELjENjA

________________________

Mladen Popović dipl.ek

Podeli: