Novosti

13. april, 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci

WEB:www.osmaci.org

JIB: 4400282260002         

tel: 056/337-314, faks: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Matični broj: 01876643

Žiro-račun:555-006-00003453-35 

 

Šifra djelatnosti:84.11

Broj: 02-014-87-1/20

Datum: 02. 04. 2020. godine

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 88. Statuta opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), u postupku javne nabavke roba „Toneri i održavanje računarske opreme u 2020.godini“, Načelnik opštine Osmaci, je donio  

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Ponuda dostavljena od strane ZTR „ZN Servis“ Karakaj-Zvornik, broj:_____/20 od 02. 04. 2020. godine  i ugovor za javnu nabavku roba „Toneri i održavanje računarske opreme u 2020.godini“,  dodjeljuje navedenom ponuđaču za cijenu od 857,06 KM bez PDV-a pod uslovima iz ponude koja će biti sastavni dio ugovora 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču. 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje  Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Osmaci www.osmaci.org, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama. 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-014-87/20 od 12. 03. 2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ZTR „ZN Servisa“ Karakaj-Zvornik.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načenik opštine Osmaci, kao rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za odbijanje ponude.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena kao u Ponudi broj: ____/20 od 02. 04. 2020. godine, a koja će biti sasatavni dio Ugovora o nabavci i iznosi 857, 06 KM bez PDV-a, odnosno 1.002,76 KM sa obračunatim PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka najniža cijena Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

M. P.                             Potpis odgovorne osobe

 

Dostaviti:

  1. Ponuđaču: ZTR „ZN Servis“ Karakaj-Zvornik
  2. Ponuđaču: LR „Vilaret“ Šekovići

Podeli: