Novosti

05. decembar, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci

WEB:www.osmaci.org

JIB: 4400282260002         

tel: 056/337-314, faks: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Matični broj: 01876643

Žiro-račun:555-006-00003453-35 

 

Šifra djelatnosti:84.11

Broj: 02-014-342-2/19

Datum: 08. 11. 2019. godine

 Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) u postupku javne nabavke radova „Izgradnja ulične rasvjete u Osmaci centar“, Načelnik opštine Osmaci, je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

Prihvata se Ponuda dostavljena od strane ZR „Elmont“ Bošković Nenad iz Capardi  i ugovor za javnu nabavku radova „Izgradnja ulične rasvjete u Osmaci cenar“,  dodjeljuje navedenom ponuđaču za cijenu od 5.085,47 KM bez PDV-a odnosno 5.950,00 KM sa obračunatim PDV-om, pod uslovima iz ponude koja će biti sastavni dio ugovora.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču. 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje  Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti. 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Osmaci www.osmaci.org, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-014-342/19 od 03. 12. 2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ZR „Elmont“ Bošković Nenad iz Capardi.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načenik opštine Osmaci, kao rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za odbijanje ponude.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena kao ponudi u iznosu od 5.950,00 sa PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka najniža cijena Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

M. P.                             Potpis odgovorne osobe

 

Dostaviti:

1.      Ponuđaču: ZR „Elmont“ Bošković Nenad

 

Podeli: