Novosti

26. januar, 2018.

Konkurs za izbor i imenovanje sekretara SO-e Osmaci

Republika  Srpska
OPŠTINA OSMACI
SKUPŠTINA OPŠTINE OSMACI

Broj: 01-022-9/18  
Datum: 16. 01. 2018. godine                                                                                                                                            

Na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), a u vezi sa članom 50. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samuoprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/06), člana 87. Statuta opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci', broj: 3/17)  i člana 141. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj: 3/17), Skupština opštine Osmaci, na sjednici dana 15.01.2018. godine,  donosi

ODLUKU

o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara skupštine opštine.

 Član 1.

Raspisuje se javni konkurs za izbor sekretara skupštine opštine Osmaci.

Član 2.

Djelokrug poslova sekretara skupštine opštine Osmaci propisan je Zakonom o službenicima i namještenicima zaposlenim u organima jedinice lokalne zamouprave, Statutom opštine i Poslovnikom o radu skupštine opštine Osmaci.

 Član 3.

Mandat sekretara skupštine opštine Osmaci traje do kraja mandata saziva Skupštine opštine, koja ga je izabrala.

Mandat sekretara skupštine može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.

Član 4.

Sekretar skupštine opštine ima status službenika i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 5.

Za sekretara skupštine opštine može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinsku upravu i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18. godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
 6. da se na njega ne odnosi odnosi član IX 1. Ustava BiH, i
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 Član 6.

Pored opštih uslova, potrebno je da lice ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 1. da ima završen četverogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja, i
 3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi.

 Član 7.

Sekretar skupštine za svoj rad odgovara predsjedniku skupštine.

Član 8.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1. biografiju o kretanju u službi,
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. ovjerenu foto-kopiju lične karte,
 4. ovjerenu kopiju diplome,
 5. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim,
 6. dokaz o radnom iskustvu,
 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili pravosudnom ispitu,
 8. ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz člana 5. tačka 5. i 6.,
 9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavit će kandidat po završetku izborne procedure.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove ovog konkursa bit će pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

 Član 9.

Dokumentacija se dostavlja u orginalu ili ovjerenim kopijama, i ne može biti starija od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije Opštine Osmaci ili putem pošte na adresu Skupština opštine Osmaci, Osmaci br: 111., 75 406 Osmaci, sa naznakom „Komisija za sprovođenje postupka za imenovanje sekretara skupštine opštine Osmaci – ne otvarati“.

 Član 10.

Javni konkurs će se objaviti u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i „Glasu Srpske“.

 Član 11.

Postupak imenovanja sekretara skupštine opštine mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga komisije za imenovanje sekretara skupštine predsjedniku skupštine.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku opštine Osmaci.

 
PREDSJEDNIK
Milan Popović

Podeli: