13. April, 2023.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

 Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci

WEB:www.osmaci.org

JIB: 4400282260002         

tel: 056/337-314, faks: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Matični broj: 01876643

Žiro-račun:555-006-00003453-35 

 

Šifra djelatnosti:84.11

Broj: 02-014-5-1/19
Datum: 09. 04. 2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 59. stav 1. tačka 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske” broj: 97/16) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,   donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

U stavci radovi iza rednog broja 15. dodaje se redni broj 16. i glasi:

„Izgradnja pristupnog puta u Vilčevićima zaseok Ferhatbegovići“ , šifra iz JRJN:45233250-6, procijenjena vrijednost: 1.720,00 KM bez PDV-a, vrsta postupka: direktni sporazum, okvirni datum pokretanja postupka: početak aprila, okvirni datum zaključenja ugovora: polovina aprila, izvor finansiranja: budžet opštine Osmaci, konto 511131.

II

Ova odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu biće objavljena na WEB-stranici opštine Osmaci, u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama i sastavni je dio Plana javnih nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Osmaci“.

 

NAČELNIK
Ljubo Petrović, dipl.ek.

Share: