News

15. January, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju ulične rasvjete u Mahali 2, opština Osmaci

Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

Broj: 02-014-333-4/18
Datum: 11. 01. 2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) u postupku javne nabavke radova „Izgradnja ulične rasvjete u Mahali 1, opština Osmaci“, a na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj:02/2-014-287-3/18 od 29.10.2018.godine, Načelnik opštine Osmaci, je donio

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

Član 1.

Prihvata se Ponuda „Eloxal Inžinjering“ d.o.o. Kalesija, broj:1612/18 od 10.01.2019.godine i ugovor za javnu nabavku radova „Izgradnja ulične rasvjete u Mahali 2, opština Osmaci“  dodjeljuje se ponuđaču „Eloxal Inžinjering“ d.o.o. Kalesija,  po cijeni od 6.834,67 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje  Odjeljenje privredu, finansije i društvene djelatnosti.

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Osmaci www.osmaci.org, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 
O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-014-333/18 od 17.12.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

Zahtjev za dostavu ponuđa je proslijeđen  je „Eloxal Inžinjering“ d.o.o. Kalesija, „HNR“ d.o.o Kalesija i Obrtnička radnja „GO Finiš“ Kalesija.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načenik opštine Osmaci, kao rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za odbijanje ponude.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena kao u Ponudi, broj:1612/18 od 10.01.2019.godine, koja će biti sasatavni dio Ugovora o nabavci.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka najniža cijena Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

 M. P.                       Potpis odgovorne osobe


Dostaviti:

  1. Ponuđačima: „Eloksal Inžinjering“ d.o.o. Kalesija
  2. „Nexen“ d.o.o. Banja Luka
  3. „Sector Security“ Banja Luka

Share: