News

21. February, 2018.

Odluka o pristupanju postupka javne nabavke roba

Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK 

Broj: 02-014-36/18
Datum: 20.02.2018.godine                                            

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stava 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske” broj: 97/16) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj: 3/17), Načelnik opštine Osmaci,   donosi 


ODLUKU

O PRISTUPANjU POSTUPKU JAVNE NABAVKE ROBA 

I

Pristupa se javnoj nabavci roba „Kancedlarijski materijal za 2018. godinu“.

 Opis i količine roba koje su predmet ove nabavke definisani su u Specifikaciji roba koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

II
Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova provešće se putem konkurentskog zahtjeva. Nakon provedenog postupka sa izabranim ponuđečem zaključiće se Okvirni sporazum na period od 4. (četiri) godine.

III
Maksimalni iznos predviđen za ovu nabavku iznosi 26.320,00 KM bez obračunatog PDV-a.

IV
Predmetni radovi će se finansirati iz Budžeta opštine sa pozicije – Rashodi za obrasce i papir, i rashodi za registratore, fascikle i omote, konto 412312 i 412313.

V
Za realizaciju predmetne javne nabavke zadužuje se Komisija za javne nabavke.

VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine Osmaci”.

 

NAČELNIK OPŠTINE OSMACI
Ljubo Petrović, dipl.ecc 

Share: