Све новости

13. април, 2023.

Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину 

 Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-5-1/19
Датум: 09. 04. 2020. године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци,   доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину 

У ставци радови иза редног броја 15. додаје се редни број 16. и гласи:

„Изградња приступног пута у Вилчевићима засеок Ферхатбеговићи“ , шифра из ЈРЈН:45233250-6, процијењена вриједност: 1.720,00 КМ без ПДВ-а, врста поступка: директни споразум, оквирни датум покретања поступка: почетак априла, оквирни датум закључења уговора: половина априла, извор финансирања: буџет општине Осмаци, конто 511131.

II

Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2020. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ек.

28. децембар, 2020.

Посјета шефа кабинета Српског члана Предсједништва г-дина Данијела Драгичевића и директора ЈЗУ болница Зворник г-дина Ивана Поповића

Данас у 13 часова у канцеларији начелника општине извршена је примопредаја дужности између новоизабраног начелника општине Радана Сарића и одлазећег начелника општине Љубе Петровића. Одлазећи начелник општине Љубо Петровић је упознао новог начелника општине Радана Сарића око активности и започетих пројеката и пожелио му срећу и пуно успјеха у будућем раду.

Новоизабрани начелник општине г-дин Радан Сарић је овом приликом рекао да ће уложити сву енергију како кроз позицију коју обавља тако и свој лични ауторитет а у координацији са Владом РС како би привукли што више пројеката и инвестиција за нашу општину.

Такође је рекао да је у консултацији са представницима политичких партија које су освојиле одборничке мандате договорио стабилну скупштинску већину која ће бити формирана у законском року, те да се он лично залаже за већину у којој ће бити сви који желе да раде на развоју општине а у интересу грађана на првом мјесту.

25. децембар, 2020.

Примопредаја дужности начелника општине

Данас у 13 часова у канцеларији начелника општине извршена је примопредаја дужности између новоизабраног начелника општине Радана Сарића и одлазећег начелника општине Љубе Петровића. Одлазећи начелник општине Љубо Петровић је упознао новог начелника општине Радана Сарића око активности и започетих пројеката и пожелио му срећу и пуно успијеха у будућем раду.

Новоизабрани начелник општине г-дин Радан Сарић је овом приликом рекао да ће уложити сву енергију како кроз позицију коју обавља тако и свој лични ауторитет а у кординацији са Владом РС како би привукли што више пројеката и инвестиција за нашу општину.

Такође је рекао да је у консултацији са представницима политичких партија које су освојиле одборничке мандате договорио стабилну скупштинску већину која ће бити формирана у законском року, те да се он лично залаже за већину у којој ће бити сви који желе да раде на развоју општине а у интересу грађана на првом мјесту.

10. децембар, 2020.

Позив за 30. редовну сједницу СО-е Осмаци

Р е п у б л и к а  С р п с к а                  

ОПШТИНА ОСМАЦИ            

СКУПШТИНА        

ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Број: 01-013-___/20

Датум:10.12.2020 године                                              

П О З И В    

За ____________________________________из_____________________________________

На основу члана 37. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број: 3/17 и 5/18) сазивам 29 редовну сједницу Скупштине општине Осмаци.  

Сједница ће се одржати дана 14.12.2020. год. (Понедељак)  са почетком у  16,00 часова у сали за сједнице СО-е  општине  Осмаци, за исту предлажем  с л е д е ћ и:  

Д н е в н и  р е д  

 1. Извод из записника са претходне сједнице СО-е Осмаци.
 2. Приједлог буџета општине Осмаци за 2021. г.
 3. Одлука о извршењу буџета општине Осмаци за 2021. г.
 4. Одлука о потврђивању Одлуке о висини вријиедности непокретности по зонама и висини стопе пореза за непокретности за 2021.г.
 5. План активности за имплементацију Платформе за мир за период 2020-2022.г.
 6. Одлука о усвајању платформе за мир.
 7. Рјешавање по захтјевима.
 8. Текућа питања.  

Молимо Вас да планирате  Ваше обавезе,  те сједници присуствујете у заказано вријеме.            

С поштовањем!                                                                                                            

ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                                      

__________________________                                                                                                                

Милан Поповић

09. децембар, 2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Р  е  п  у  б  л  и  к  а  С  р  п  с  к  а  ОПШТИНА ОСМАЦИ  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ  

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци  

WEB:www.osmaci.org  

ЈИБ:4400282260002  

тел:056/337-314, факс:056/337-259   e-mail:nacelnik@osmaci.org  

Матични број:01876643  Жиро-рачун:555-006-00003453-35     Шифра дјелатности:84.11    

Број: 02-014-360-5/20  

Датум: 09.12.2020. године    

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке радова „Насипање локалних путева у засеоку Бећировина“, Начелник општине Осмаци, је донио    

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача    

Члан 1.  

Прихвата се Понуда достављена од стране „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, број:1-03-1625/20 од 03.12.2020.године и уговор за јавну набавку радова „Насипање локалних путева у засеоку Бећировина“, додјељује наведеном понуђачу за понуђену цијену као у Понуди.    

Члан 2.  

Понуда је саставни дио уговора.    

Члан 3.  

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.    

Члан 4.  

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.    

Члан 5.    

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.  

О б р а з л о ж е њ е    

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-360/20 од 23.11.2020. године.    

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева.      

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, „Романијапутеви“ а.д. Соколац и „Радиша“ д.о.о. Бијељина.    

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.    

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као у Понуди број:1-03-1625/20 од 03.12.2020.године, умањена за 0,3% након одржане е-Аукције и износи 18.180,00 КМ без ПДВ-а, односно 21.270,60 КМ са ПДВ-ом.    

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ  

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.        

 

М. П.  Потпис одговорне особе      

____________________    

 

Доставити:  

 1. Понуђачима:
 • „Зворникпутеви“ а.д. Зворник
 • „Технометал“ д.о.о. Власеница

30. новембар, 2020.

Позив за 29. редовну сједницу СО-е Осмаци

Р е п у б л и к а С р п с к а  

ОПШТИНА ОСМАЦИ    

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ ОСМАЦИ  

Број: 01-013-___/20  Датум:20.11.2020 године                                            

П О З И В    

За ____________________________________ из_____________________________________  

На основу члана 37. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број: 3/17 и 5/18) сазивам 29 редовну сједницу Скупштине општине Осмаци.    

Сједница ће се одржати дана 26.11.2020. год. (Четвртак)  са почетком у  16,00 часова у сали за сједнице СО-е  општине  Осмаци, за исту предлажем  следећи:    

Д н е в н и  р е д    

Извод из записника са претходне сједнице СО-е Осмаци. Информација о раду Начелника општине. Предлог нацрта буџета општине Осмаци за 2021. годину. Извјештај о реализацији буџета за период 01.01.-30.09.2020. године. Рјешавање по захтјевима. Текућа питања. Молимо Вас да планирате  Ваше обавезе,  те сједници присуствујете у заказано вријеме.    

С поштовањем!  

    ПРЕДСЈЕДНИК СО

__________________________  

       Милан Поповић

30. новембар, 2020.

Обавјештење о јавној расправи на Приједлог буџета општине Осмаци за 2021. годину

Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСМАЦИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:privreda.finansije@osmaci.org

Матични број:01876643

Жирорачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 04-400-8-1/20

Датум: 15.10.2020.године        

 

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о јавној расправи на  Приједлог буџета општине Осмаци за 2021. годину

Јавна расправа на Приједлог Буџета општине Осмаци за 2021. годину одржаће се у четвртак 05.11.2020. године са почетком у 13.00 часова у сали СО Осмаци.

                                                                                                      

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

________________________

Младен Поповић дипл.ек

23. октобар, 2020.

Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину

Број: 02-014-5-4/20
Датум: 14. 10. 2020. године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци, доноси
 

О Д Л У К У

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину

I

 У ставци робе иза редног броја 13. додаје се редни број 14. и гласи:

„Водомјери и други водоматеријал за реконструкцију водовода у Борогову, шифра из ЈРЈН:38421100-3, процијењена вриједност: 2.723,06 КМ без ПДВ-а, врста поступка: директни споразум, оквирни датум покретања поступка: прва половина октобра, оквирни датум закључења уговора: половина октобра, извор финансирања: буџет општине Осмаци, конто 415200.

II

Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2020. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

Н А Ч Е Л Н И К
Љубо Петровић, дипл.ек.