Sve novosti

13. April, 2023.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

 Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci

WEB:www.osmaci.org

JIB: 4400282260002         

tel: 056/337-314, faks: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Matični broj: 01876643

Žiro-račun:555-006-00003453-35 

 

Šifra djelatnosti:84.11

Broj: 02-014-5-1/19
Datum: 09. 04. 2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 59. stav 1. tačka 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske” broj: 97/16) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,   donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

U stavci radovi iza rednog broja 15. dodaje se redni broj 16. i glasi:

„Izgradnja pristupnog puta u Vilčevićima zaseok Ferhatbegovići“ , šifra iz JRJN:45233250-6, procijenjena vrijednost: 1.720,00 KM bez PDV-a, vrsta postupka: direktni sporazum, okvirni datum pokretanja postupka: početak aprila, okvirni datum zaključenja ugovora: polovina aprila, izvor finansiranja: budžet opštine Osmaci, konto 511131.

II

Ova odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu biće objavljena na WEB-stranici opštine Osmaci, u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama i sastavni je dio Plana javnih nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Osmaci“.

 

NAČELNIK
Ljubo Petrović, dipl.ek.

10. December, 2020.

Poziv za 30. redovnu sjednicu SO-e Osmaci

R e p u b l i k a  S r p s k a                  

OPŠTINA OSMACI            

SKUPŠTINA        

OPŠTINE OSMACI

Broj: 01-013-___/20

Datum:10.12.2020 godine                                              

P O Z I V    

Za ____________________________________iz_____________________________________

Na osnovu člana 37. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine opštine Osmaci (,,Službeni glasnik opštine Osmaci'' broj: 3/17 i 5/18) sazivam 29 redovnu sjednicu Skupštine opštine Osmaci.  

Sjednica će se održati dana 14.12.2020. god. (Ponedeljak)  sa početkom u  16,00 časova u sali za sjednice SO-e  opštine  Osmaci, za istu predlažem  s l e d e ć i:  

D n e v n i  r e d  

 1. Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice SO-e Osmaci.
 2. Prijedlog budžeta opštine Osmaci za 2021. g.
 3. Odluka o izvršenju budžeta opštine Osmaci za 2021. g.
 4. Odluka o potvrđivanju Odluke o visini vrijiednosti nepokretnosti po zonama i visini stope poreza za nepokretnosti za 2021.g.
 5. Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir za period 2020-2022.g.
 6. Odluka o usvajanju platforme za mir.
 7. Rješavanje po zahtjevima.
 8. Tekuća pitanja.  

Molimo Vas da planirate  Vaše obaveze,  te sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme.            

S poštovanjem!                                                                                                            

PREDSJEDNIK SO                                                                                                      

__________________________                                                                                                                

Milan Popović

09. December, 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

R  e  p  u  b  l  i  k  a  S  r  p  s  k  a  OPŠTINA OSMACI  NAČELNIK OPŠTINE OSMACI  

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci  

WEB:www.osmaci.org  

JIB:4400282260002  

tel:056/337-314, faks:056/337-259   e-mail:nacelnik@osmaci.org  

Matični broj:01876643  Žiro-račun:555-006-00003453-35     Šifra djelatnosti:84.11    

Broj: 02-014-360-5/20  

Datum: 09.12.2020. godine    

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) u postupku javne nabavke radova „Nasipanje lokalnih puteva u zaseoku Bećirovina“, Načelnik opštine Osmaci, je donio    

O D L U K U  

o izboru najpovoljnijeg ponuđača    

Član 1.  

Prihvata se Ponuda dostavljena od strane „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik, broj:1-03-1625/20 od 03.12.2020.godine i ugovor za javnu nabavku radova „Nasipanje lokalnih puteva u zaseoku Bećirovina“, dodjeljuje navedenom ponuđaču za ponuđenu cijenu kao u Ponudi.    

Član 2.  

Ponuda je sastavni dio ugovora.    

Član 3.  

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje  Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.    

Član 4.  

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Osmaci www.osmaci.org, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.    

Član 5.    

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.  

O b r a z l o ž e nj e    

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-014-360/20 od 23.11.2020. godine.    

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.      

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik, „Romanijaputevi“ a.d. Sokolac i „Radiša“ d.o.o. Bijeljina.    

U postupku ocjene provedenog postupka, Načenik opštine Osmaci, kao rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za odbijanje ponude.    

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena kao u Ponudi broj:1-03-1625/20 od 03.12.2020.godine, umanjena za 0,3% nakon održane e-Aukcije i iznosi 18.180,00 KM bez PDV-a, odnosno 21.270,60 KM sa PDV-om.    

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka najniža cijena Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 POUKA O PRAVNOM LIJEKU  

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.        

 

M. P.  Potpis odgovorne osobe      

____________________    

 

Dostaviti:  

 1. Ponuđačima:
 • „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik
 • „Tehnometal“ d.o.o. Vlasenica