Догађаји

10. децембар, 2020.

Позив за 30. редовну сједницу СО-е Осмаци

Р е п у б л и к а  С р п с к а                  

ОПШТИНА ОСМАЦИ            

СКУПШТИНА        

ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Број: 01-013-___/20

Датум:10.12.2020 године                                              

П О З И В    

За ____________________________________из_____________________________________

На основу члана 37. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број: 3/17 и 5/18) сазивам 29 редовну сједницу Скупштине општине Осмаци.  

Сједница ће се одржати дана 14.12.2020. год. (Понедељак)  са почетком у  16,00 часова у сали за сједнице СО-е  општине  Осмаци, за исту предлажем  с л е д е ћ и:  

Д н е в н и  р е д  

  1. Извод из записника са претходне сједнице СО-е Осмаци.
  2. Приједлог буџета општине Осмаци за 2021. г.
  3. Одлука о извршењу буџета општине Осмаци за 2021. г.
  4. Одлука о потврђивању Одлуке о висини вријиедности непокретности по зонама и висини стопе пореза за непокретности за 2021.г.
  5. План активности за имплементацију Платформе за мир за период 2020-2022.г.
  6. Одлука о усвајању платформе за мир.
  7. Рјешавање по захтјевима.
  8. Текућа питања.  

Молимо Вас да планирате  Ваше обавезе,  те сједници присуствујете у заказано вријеме.            

С поштовањем!                                                                                                            

ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                                      

__________________________                                                                                                                

Милан Поповић

Подели: