Догађаји

30. новембар, 2020.

Позив за 29. редовну сједницу СО-е Осмаци

Р е п у б л и к а С р п с к а  

ОПШТИНА ОСМАЦИ    

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ ОСМАЦИ  

Број: 01-013-___/20  Датум:20.11.2020 године                                            

П О З И В    

За ____________________________________ из_____________________________________  

На основу члана 37. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број: 3/17 и 5/18) сазивам 29 редовну сједницу Скупштине општине Осмаци.    

Сједница ће се одржати дана 26.11.2020. год. (Четвртак)  са почетком у  16,00 часова у сали за сједнице СО-е  општине  Осмаци, за исту предлажем  следећи:    

Д н е в н и  р е д    

Извод из записника са претходне сједнице СО-е Осмаци. Информација о раду Начелника општине. Предлог нацрта буџета општине Осмаци за 2021. годину. Извјештај о реализацији буџета за период 01.01.-30.09.2020. године. Рјешавање по захтјевима. Текућа питања. Молимо Вас да планирате  Ваше обавезе,  те сједници присуствујете у заказано вријеме.    

С поштовањем!  

    ПРЕДСЈЕДНИК СО

__________________________  

       Милан Поповић

Подели: