Новости

13. април, 2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-87-1/20

Датум: 02. 04. 2020. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и члана 88. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), у поступку јавне набавке роба „Тонери и одржавање рачунарске опреме у 2020.години“, Начелник општине Осмаци, је донио  

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда достављена од стране ЗТР „ЗН Сервис“ Каракај-Зворник, број:_____/20 од 02. 04. 2020. године  и уговор за јавну набавку роба „Тонери и одржавање рачунарске опреме у 2020.години“,  додјељује наведеном понуђачу за цијену од 857,06 КМ без ПДВ-а под условима из понуде која ће бити саставни дио уговора 

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу. 

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-87/20 од 12. 03. 2020. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен ЗТР „ЗН Сервиса“ Каракај-Зворник.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као у Понуди број: ____/20 од 02. 04. 2020. године, а која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци и износи 857, 06 КМ без ПДВ-а, односно 1.002,76 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

М. П.                             Потпис одговорне особе

 

Доставити:

  1. Понуђачу: ЗТР „ЗН Сервис“ Каракај-Зворник
  2. Понуђачу: ЛР „Виларет“ Шековићи

Подели: