Новости

05. децембар, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-342-2/19

Датум: 08. 11. 2019. године

 На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке радова „Изградња уличне расвјете у Осмаци центар“, Начелник општине Осмаци, је донио

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

 Члан 1.

Прихвата се Понуда достављена од стране ЗР „Елмонт“ Бошковић Ненад из Цапарди  и уговор за јавну набавку радова „Изградња уличне расвјете у Осмаци ценар“,  додјељује наведеном понуђачу за цијену од 5.085,47 КМ без ПДВ-а односно 5.950,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом, под условима из понуде која ће бити саставни дио уговора.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу. 

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-342/19 од 03. 12. 2019. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен ЗР „Елмонт“ Бошковић Ненад из Цапарди.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као понуди у износу од 5.950,00 са ПДВ-ом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

М. П.                             Потпис одговорне особе

 

Доставити:

1.      Понуђачу: ЗР „Елмонт“ Бошковић Ненад

 

Подели: