Новости

21. фебруар, 2018.

Oдлука о приступању поступка јавне набавке роба

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК 

Број: 02-014-36/18
Датум: 20.02.2018.године                                            

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. става 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број: 3/17), Начелник општине Осмаци,   доноси 


ОДЛУКУ

O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА 

I

Приступа се јавној набавци роба „Канцедларијски материјал за 2018. годину“.

 Опис и количине роба које су предмет ове набавке дефинисани су у Спецификацији роба која је саставни дио тендерске документације.

II
Поступак за закључивање уговора о јавној набавци радова провешће се путем конкурентског захтјева. Након проведеног поступка са изабраним понуђечем закључиће се Оквирни споразум на период од 4. (четири) године.

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи 26.320,00 КМ без обрачунатог ПДВ-а.

IV
Предметни радови ће се финансирати из Буџета општине са позиције – Расходи за обрасце и папир, и расходи за регистраторе, фасцикле и омоте, конто 412312 и 412313.

V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се Комисија за јавне набавке.

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц 

Подели: