Новости

26. јануар, 2018.

Конкурс за избор и именовање секретара СО-е Осмаци

Република  Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Број: 01-022-9/18  
Датум: 16. 01. 2018. године                                                                                                                                            

На основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 50. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самуоправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/06), члана 87. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци', број: 3/17)  и члана 141. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број: 3/17), Скупштина општине Осмаци, на сједници дана 15.01.2018. године,  доноси

ОДЛУКУ

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара скупштине општине.

 Члан 1.

Расписује се јавни конкурс за избор секретара скупштине општине Осмаци.

Члан 2.

Дјелокруг послова секретара скупштине општине Осмаци прописан је Законом о службеницима и намјештеницима запосленим у органима јединице локалне замоуправе, Статутом општине и Пословником о раду скупштине општине Осмаци.

 Члан 3.

Мандат секретара скупштине општине Осмаци траје до краја мандата сазива Скупштине општине, која га је изабрала.

Мандат секретара скупштине може бити обновљен након спроведеног јавног конкурса.

Члан 4.

Секретар скупштине општине има статус службеника и права из радног односа остварује у складу са Законом и Колективним уговором.

Члан 5.

За секретара скупштине општине може бити именовано лице које испуњава опште услове за запошљавање у општинску управу и то:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18. година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
 6. да се на њега не односи односи члан IX 1. Устава БиХ, и
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 Члан 6.

Поред општих услова, потребно је да лице испуњава и сљедеће посебне услове:

 1. да има завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
 2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања, и
 3. да има положен стручни испит за рад у управи.

 Члан 7.

Секретар скупштине за свој рад одговара предсједнику скупштине.

Члан 8.

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. биографију о кретању у служби,
 2. увјерење о држављанству,
 3. овјерену фото-копију личне карте,
 4. овјерену копију дипломе,
 5. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним,
 6. доказ о радном искуству,
 7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима или правосудном испиту,
 8. овјерену изјаву о испуњавању општих услова из члана 5. тачка 5. и 6.,
 9. доказ о општој здравственој способности доставит ће кандидат по завршетку изборне процедуре.

Сви кандидати који испуњавају услове овог конкурса бит ће позвани на интервју, о чему ће бити благовремено обавјештени.

 Члан 9.

Документација се доставља у оргиналу или овјереним копијама, и не може бити старија од шест мјесеци.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити путем пријемне канцеларије Општине Осмаци или путем поште на адресу Скупштина општине Осмаци, Осмаци бр: 111., 75 406 Осмаци, са назнаком „Комисија за спровођење поступка за именовање секретара скупштине општине Осмаци – не отварати“.

 Члан 10.

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и „Гласу Српске“.

 Члан 11.

Поступак именовања секретара скупштине општине мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања приједлога комисије за именовање секретара скупштине предсједнику скупштине.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а бит ће објављена у Службеном гласнику општине Осмаци.

 
ПРЕДСЈЕДНИК
Милан Поповић

Подели: