Новости

13. април, 2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-123-1/20
Датум: 08. 04. 2020. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и члана 88. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), у поступку јавне набавке роба „Коругована цијев DN 160 SN8, 204 m1, за изградњу канализације у Јешићима“, Начелник општине Осмаци, је донио  

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда достављена од стране „Е-Пласт“ д.о.о. Калесија, број:М2/102-107 од 07.04.2020.године  и уговор за јавну набавку роба „Коругована цијев DN 160 SN8, 204 m1, за изградњу канализације у Јешићима“,  додјељује наведеном понуђачу за цијену од 1.220,51 КМ без ПДВ-а под условима из понуде која ће бити саставни дио уговора. 

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-123/20 од 07. 04. 2020. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

 Захтјев за доставу понуда је прослијеђен „Е-Пласт“ д.о.о. Калесија.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као у Понуди број: М2/102-107 од 07.04.2020.године, а која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци и износи 1.220,51 КМ без ПДВ-а, односно 1.428,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

М. П.                             Потпис одговорне особе

 Доставити:

1.      Понуђачу: „Е-Пласт“ д.о.о. Калесија

 

Подели: