Новости

13. април, 2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-124-1/20
Датум: 08. 04. 2020. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и члана 88. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), у поступку јавне набавке роба „Пумпа за воду и осатли материјал за изградњу водоводне мреже на гробљу у Врелу“, Начелник општине Осмаци, је донио  

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда достављена од стране „Хидроком“ д.о.о. Зворник, број:26/20 од 07.02.2020.године  и уговор за јавну набавку роба „Пумпа за воду и осатли материјал за изградњу водоводне мреже на гробљу у Врелу“,  додјељује наведеном понуђачу за цијену од 938,53 КМ без ПДВ-а под условима из понуде која ће бити саставни дио уговора.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-124/20 од 07.04.2020. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен „Хидроком“ д.о.о. Зворник.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као у Понуди број: 26/20 од 07.02.2020.године, а која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци и износи 938,53 КМ без ПДВ-а, односно 1.098,10 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

М. П.                             Потпис одговорне особе

 

Доставити:

1.      Понуђачу: „Хидроком“ д.о.о. Зворник

Подели: