Новости

Општинска изборна комисија Осмаци донијела је План излагања извода из Привременог бирачког списка за изборну јединицу 081-Осмаци

На основу члана 2.13, а у вези са чл. 3.1 и 3.11 Изборног закона БиХ ( „Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) и чл. 16. 17 и  18.  Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачко списка („Службени гласник БиХ“,број: 25/20 и 38/20), Општинска изборна комисија Осмаци, на сједници одржаној 24.05.2022. године, донијела је

П Л А Н

излагања извода из Привременог бирачког списка за изборну јединицу 081-Осмаци и начин обавјештавања расељених лица о евентуалној промјени бирачке опције у Центру за бирачки списак

I

План излагања извода из Привременог бирачког списка за изборну јединицу 081-Осмаци утврђује начин обавјештавања јавности и бирача о трајању излагања извода из Привременог бирачког списка и мјестима на којим ће се извод и Централног бирачког списка бити изложен, односно доступан јавности, као и начин обавјештавања расељених лица о евентуалној промјени бирачке опције у Центру за бирачки.

II

Сврха излагања извода из Привременог централног бирачког списка на увид јавности је обезбјеђивање приступа држављанима БиХ са бирачким правом, како би могли провјерити своје податке у изводу из Централног бирачког списка и извршити исправку или допуну својих података код надлежних органа.

III

                Обавјештење јавности о трајању излагања извода из Централног бирачког списка и мјестима на којима ће бити изложени, те о поступку за вршење исправке у изводу из Централног бирачког списка и начин промјене бирачке опције расељених лица вршиће се путем плаката, огласне табле Општине Осмаци ,  и веб странице Општине Осмаци.

IV

                Извод из Привременог бирачког списка  за подручје Општине Осмаци биће изложен на сљедећим локацијама:

Р/Б

Назив мјесне заједнице

Локација

1.

МЗ Осмаци

Основна школа „ Алекса Шантић“ Осмаци

за бирачко мјесто 081Б001А и 081Б001Б

2.

МЗ Осмаци

Читаоница Ракино Брдо

 за бирачко мјесто 081Б002

3.

МЗ Цапарде

Основна школа „ Алекса Шантић“ Цапарде

за бирачко мјесто 081Б004 и 081Б005

4.

МЗ Борогово

Основна школа „ Алекса Шантић“ Матковац

за бирачко мјесто 081Б003

V

Изводи  из Привременог централног бирачког списка за редовне бираче биће изложен на увид јавности  у периоду од 04.06.2022. до 04.07.2022. године на мјестима утврђеним  тачком IV овог Плана.

VI

                Општинска изборна комисија Осмаци обезбједиће свим особама и политичким субјектима приступ изводу из Привременог  бирачког списка у Центру за бирачки списак Осмаци, у периоду излагања Извода,  од 08:00 до 16:00 часова.

VII

                Бирачи који у току излагања извода из Привременог Централног бирачког списка уоче недостатке и погрешне податке, имају право да захтијевају њихову исправку или допуну података код органа  надлежног за вођење података чија се исправка захтјева.

VIII

Држављани Босне и Херцеговине који имају  статус расељених лица и имају пријављено пребивалиште на подручју општине Осмаци, подносе лично захтјев за одређивање или промјену бирачке опције Централној изборној комисији БиХ путем Центра за бирачки списак Осмаци у временском периоду од 08:00  до 16:00 часова сваки радни дан.

Захтјев за промјену бирачке опције мора се поднијети најкасније 75 дана прије одржавања дана избора односно најкасније до 19.07.2022. године . Захтјев који буде примљен након овог рока ће бити обрађен након одржавања избора.

IX

                Приговор и жалбе могу се подносити Општинској изборној комисији Осмаци у периоду излагања извода из Привременог  бирачког списка.

X

                Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Осмаци“ и на wеб страници Општине Осмаци : www.osmaci.org .

 

Број:01/2-03-1/22

Датум:26.05.2022. године                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                      ОПШТИСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                                                Владо Капур  дип.ецц.

 

 

Подели: