Новости

09. децембар, 2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Р  е  п  у  б  л  и  к  а  С  р  п  с  к  а  ОПШТИНА ОСМАЦИ  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ  

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци  

WEB:www.osmaci.org  

ЈИБ:4400282260002  

тел:056/337-314, факс:056/337-259   e-mail:nacelnik@osmaci.org  

Матични број:01876643  Жиро-рачун:555-006-00003453-35     Шифра дјелатности:84.11    

Број: 02-014-360-5/20  

Датум: 09.12.2020. године    

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке радова „Насипање локалних путева у засеоку Бећировина“, Начелник општине Осмаци, је донио    

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача    

Члан 1.  

Прихвата се Понуда достављена од стране „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, број:1-03-1625/20 од 03.12.2020.године и уговор за јавну набавку радова „Насипање локалних путева у засеоку Бећировина“, додјељује наведеном понуђачу за понуђену цијену као у Понуди.    

Члан 2.  

Понуда је саставни дио уговора.    

Члан 3.  

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.    

Члан 4.  

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.    

Члан 5.    

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.  

О б р а з л о ж е њ е    

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-360/20 од 23.11.2020. године.    

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева.      

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, „Романијапутеви“ а.д. Соколац и „Радиша“ д.о.о. Бијељина.    

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.    

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као у Понуди број:1-03-1625/20 од 03.12.2020.године, умањена за 0,3% након одржане е-Аукције и износи 18.180,00 КМ без ПДВ-а, односно 21.270,60 КМ са ПДВ-ом.    

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ  

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.        

 

М. П.  Потпис одговорне особе      

____________________    

 

Доставити:  

  1. Понуђачима:
  • „Зворникпутеви“ а.д. Зворник
  • „Технометал“ д.о.о. Власеница

Подели: