Почетна страница > Новости

Новости

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavke opštine Osmaci za 2019. godinu

25.07.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-0000345335                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 

Број: 02-014-7-10/19

Датум: 24.07.2019.године

 

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци,   д о н о с и

 

О Д Л У К У

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2019. годину

 

I

            У ставци рaдови под редним бројем 4. мијења се процијењена вриједност 102.564,00 КМ и гласи „243.000,00 КМ“.

II

            Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2019. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2019. годину.

 

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

 

                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                   Љубо Петровић, дипл.ек.