Почетна страница > Новости

Новости

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

05.12.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35

 

Шифра дјелатности:84.11

 Број: 02-014-309-4/19

Датум: 12.11.2019. године

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке радова „Изградња уличне расвјете у Махали 3, општина Осмаци“, а на Препоруку Комисије за јавне набавке, број:02/2-014-309-3/19 од 12.11.2019 .године, Начелник општине Осмаци, је д о н и о

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда „Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија, број:02/11/19 од 06.11.2019.године и уговор за јавну набавку радова „Изградња уличне расвјете у Махали 3, општина Осмаци“  додјељује се понуђачу Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија,  по цијени од 6.495,62 КМ без ПДВ-а.

 Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу.

 Члан 3.

            За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење привреду, финансије и друштвене дјелатности.

 Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-309/19 од 25.10.2019. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева.

            Захтјев за доставу понуда је прослијеђен  је „Eloxal Inžinjering“ d.o.o. Kalesija, OR „FINIŠ-GO d.o.o Kalesija i  „HNR d.o.o. Kalesija.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена као у Понуди, број:02/11/19 од 06.11.2019.године, која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци.

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

                                                    М. П.                             Потпис одговорне особе

                                                                          

Доставити:

1.      Понуђачима: „Елоксал Инжињеринг“ д.о.о. Калесија

                        „MONTI“ д.о.о. Зворник

                        „ЕЛИМ д.о.о Слатина