Почетна страница > Новости

Новости

Одлука о избору најповољнијег понуђача

06.06.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 

Број: 02-014-128-1/19

Датум: 29.05.2019. године

 

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке роба „Набавка канцеларијске опреме“, Начелник општине Осмаци, је донио  

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда „Генелек“ д.о.о. Тузла, број:00001-5193/2019 од 22.05.2019.године и уговор за јавну набавку роба „Набавка канцеларијске опреме: ПЦ рачунар, монитор, тастатура и УСБ стик“  додјељује се наведеном понуђачу,  за понуђену цијену, као у Понуди, као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу. 

Члан 3.

`           За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-128/19 од 23.05.2019. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

            Захтјев за доставу понуда је прослијеђен „Генелек“ д.о.о. Тузла.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена као у Понуди, број: 00001-5193/2019 од 22.05.2019.године, а која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

                                                   М. П.                             Потпис одговорне особе

                                                ____________________

 

Доставити:

1.      Понуђачу: „Генелек“ д.о.о. Тузла