Почетна страница > Новости

Новости

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Осмаци

31.05.2019.


На основу члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19),  члана 119. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:6/18, 8/18, 1/19 и 2/19) и Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“ број 42/17), Начелник општине Осмаци, р а с п и с у ј е
 
Ј А В Н И К О Н КУ Р С
за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Осмаци
 
I - Начелник општине расписује Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи Осмаци и то:
1. Самостални стручни сарадник за биљну производњу и рурални развој, 1 извршилац;
2. Виши стручни сарадник за спорт, културу и предшколско образовање, 1 извршилац;
3. Виши стручни сарадник за опште послове и уређење веб странице општине, 1 извршилац;
 
II - ОПИС ПОСЛОВА
Опис послова од тачке 1. до тачке 3. утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:6/18, 8/18, 1/19 и 2/19).
1.     Самостални стручни сарадник за биљну производњу и рурални развој;
Категорија радног мјеста: пета категорија
Звање: Самостални стручни сарадник трећег звања
Опис послова:
-                      доставља информације из дјелокруга које су потребне за израду плана имплементације стратегије развоја општине и учествује у нјиховој изради,
-                      спроводи активности дефинисане стратегијом развоја општине и другим плановима и програмима из дјелокруга рада,
-                      информисање и едукација пољопривредника из области биљне производње и руралног развоја,
-                      припрема податке и информације из области биљне производње и руралног развоја у сврху прибављања документационе основе за акте које доноси начелник,
-                      проводи реализацију закључака скупштине и начелника из ресорних области,
-                      предлаже планове и програме подстицаја за биљну производњу и рурални развој, те прати њихову реализацију и израђује анализе и информације,
-                      учествује у раду комисије које именују скупштина и начелник,
-                      присуствује едукацијама из дјелокруга рада,
-                      учествује у утврђивању процјене штета од елементарних непогода из области биљне производње и руралног развоја,
-                      припрема програме и одлуке из области руралног развоја у циљу рационалног кориштења и заштите природних ресурса,
-                      прати објављивање конкурса код развојних програма владе, као и међународних институција и фондова везаних за биљну производњу и рурални развој,
-                      сарадња са другим организацијама које у свом програму имају компоненте биље производње и руралног развоја, као и ревитализације,
-                      обавља и друге послове који му се ставе у надлежност.
 
2.Виши стручни сарадник за спорт, културу и предшколско образовање;
Категорија радног мјеста: шеста категорија
Звање: Виши стручни сарадник трећег звања
Опис послова:
-    прати стање и развој у области спорта културе и предшколског-школског обазовања,
-    припрема пројекте културних, спортских и образовних манифестација и врши анализу истих,
-  израђује информативно-аналитичке материјала за скупштину из области културе, спорта предшколског-школског образовања,
-    остварује сарадњу са институцијама и установама из области спорта, културе и образовања,
-    сарађује са вјерским заједницама и прати рад истих,
- доставља информације и податке из дјелокруга који су потребни за израду плана имплементације стратегије развоја општине,
- врши мониторинг реализације пројеката из дјелокруга рада, који се финансирају или суфинансирају из буџета општине,
- сачињава и доставља информације и извјештаје о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- благовремено води и ажурира разне евиденције из области спорта, културе и образовања и доставља потребне податке,
-    води евиденцију и обезбјеђује спровођење закључака скупштине,
-    израђује опште акте за скупштину из дјелокруга рада,
- прати објављивање конкурса код развојних програма владе, као и међународних институција и фондова везаних за спорт, културу и образовање,
- припрема приједлоге финансирања спорта, културе и образовања, као и приједлог расподјеле средстава за клубове и организације,
-    непосредно извршава послове из области школског спорта и образовања,
-    обавља и друге послове који му се ставе у надлежност.
 
3.   Виши стручни сарадник за опште послове и уређење веб странице општине;
      Категорија радног мјеста: шеста категорија
     Звање: Виши стручни сарадник трећег звања
      Опис послова:
-     информише грађане о активностима скупштине и начелника општине,
-     информише грађане о активностима владе, институција, фондова, као и осталих виших нивоа власти,
-     припрема, ажурира и објављује релевантне информације на веб страници општине,
-    по захтјеву начелника врши припрему и анализу аката,
-  координира везу са штампаним и електронским медијима у вези са питањима која се односе на активности начелника општине, начелника одјељења, као и рада скупштине општине,
-  учествује у организацији и припреми састанака начелника са другим републичким и државним организацијама и институцијама,
-     обавља уређивање и ажурирање информација на друштвеним мрежама,
-     учествује у организацији и припреми јавних наступа начелника општине,
-  прати активности начелника општине и скупштине општине и припрема текстове за информисање јавности у одсуству портала,
-      сарађује са службеницима из осталих одјељења у вези са информисањем,
.      присуствује сједницама скупштине општине,
-         прати објављивање конкурса код развојних програма владе, као и међународних институција и фондова,
-         благовремено води и ажурира разне евиденције из дјелокруга рада,
-         води евиденцију и обезбјеђује спровођење закључака скупштине,
-         израђује опште акте за скупштину из дјелокруга рада,
-         обавља и друге послове који му се ставе у надлежност.
 
III-НЕСПОЈИВОСТ И СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који је неспојив са дужношћу службеника како је прописано у члану 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
 
IV - ОПШТИ УСЛОВИ
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђивано за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштено из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,
6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45 Закона.
 
V - ПОСЕБНИ УСЛОВИ
    - За радно мјесто под редним бројем 1.
1) завршен четверогодишњи студиј пољопривредног смјера или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
2)   да има најмање једну године радног искуства у траженом степену образовања,
3) да има положен стручни испит за рад у управи и
4) познавање рада на рачунару.
    - За радно мјесто под редним бројем 2.
1) виша стручна спрема друштвеног смјера или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент,
2)  да има најмање једну године радног искуства у траженом степену образовања,
3)  да има положен стручни испит за рад у управи и
4) познавање рада на рачунару.
     - За радно мјесто под редним бројем 3.
1) виша стручна спрема економског смјера или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент,
2) да има најмање једну године радног искуства у траженом степену образовања,
3) да има положен стручни испит за рад у управи и
4) познавање рада на рачунару.
 
VI - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву за Јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе за испуњавање општих и посебних услова прописане Законом и Правилником.
(1) Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копије:
- увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- биографију о кретању у служби,
- лична карта или пасош и
- изјава кандидата:
а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босне и Херцеговине, три године прије објављивања конкурса.
в) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
г) да није у сукобу интереса, односно да не постоји неспојивост у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:
-  Дипломе о стеченом образовању;
Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом образовању може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана (кандидат уз увјерење о дипломирању доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.
Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања- Iзузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.
Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са законским прописима из области високог образовања-Iзузетно ако је кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.
Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.
Кандидат не треба да доставља увјерење о дипломирању старије од годину дана ни диплому о стеченом високом образовању академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или друге сличне дипломе уколико нису тражене у посебним условима конкурса, јер оне не могу доказати стечено звање завршеног основног, односно додипломског студија.
- Исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење, или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство. Као доказ о радном искуству (у траженом степену стручне спреме, струци, звању, релевантном радном искуству) кандидат може да достави:
а) потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, које треба да буду прецизне и детаљне, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе, више, средње стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период радног ангажовања на радним задацима,
б) увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо, више или средње образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или
в) писмо препоруке или другу сличну исправу, уколико садржи све елементе потврде или увјерења из тачке а).
- увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15).
-   познавање рада на рачунару,
Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат доставља увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фото-копија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике, доказ достављају се на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.
 (3)  Доказ о општој здравственој способности, достављају само изабрани кандидати.
(4) Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву, у којој наводи позиције за које се пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту овог конкурса.
 
VII – ПРИЈАВА
Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1), који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и у Општинској управи Осмаци.
На прописаном обрасцу пријаве на Јавни конкурс кандидати су обавезни навести, назив јединице локалне самоуправе, назив упражњеног радног мјеста службеника, датум и начин објављивања Јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и другим видовима стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радно искуство, додатне способности и посебне изјаве.
Тачност података наведених у обрасцу пријаве на Јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом
 
VIII - ПОСТУПАК ИЗБОРА
Поступак избора кандидата спроводи Конкурсна комисија, коју именујеначелник општине.
У изборном поступку се врши оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата који учествују у изборном поступку. У спровођењу поступка за избор службеника Комисија врши избор кандидата на исти начин за све кандидате који се пријављују за исто упражњено радно мјесто.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа обавјештавају се појединачно писменим путем и путем интернет странице Општине Осмаци vvv/osmaci.org.
 Изборни поступак за избор кандидата спроводи се путем усменог интервјуа. Усмени интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту. О резултатима Јавног конкурса сви кандидати биће писмено обавијештени.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности и овјерене изјаве из тачке VI.1. (подтачке а), б), в) и г)).
Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.
 
IХ - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Осмаци објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске“. Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремено и непотпуне пријаве неће се разматрати, а документа приложена уз конкурс неће се враћати кандидатима.
Пријаве се могу доставити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе Осмаци, сваким радним даном од 08 до 16 часова  или поштом, у затвореној коверти, наадресу: Oпштина Осмаци, Осмаци бр. 111, 75406 Осмаци, са назнаком: Конкурсна комисија за пријема службеника у Општинској управи Осмаци. Службеник задужен за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Сенад Мусић, контакт телефон: 056/337-314.
 
Р е п у б л и к а    С р п с к а
ОПШТIНА ОСМАЦI                                                                     Н А Ч Е Л Н И К
НАЧЕЛНIК ОПШТIНЕ
                                                                                                   Љубо Петровић, дипл. ецц.
Bрој: 02-014-133/19

Датум: 27.05.2019. године.