Почетна страница > Административна служба > Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

 Начелник Одјељења

 

 
Опис послова и задатака:
 • врши распоред послова и задатака за раднике у одјељењу и одговара за законит и благовремен рад радника у одјељењу;
 • координира рад извршилаца у одјељењу;
 • врши оцјењивање рада извршилаца у одјељењу;
 • врши надзор вредновања рада и успјешности вршења послова извршилаца у одјељењу, а у оквиру њиховог описа радног мјеста;
 • прати стање у општини у области привреде, финансија и друштвених дјелатности и покреће иницијативе за рјешавање питања из тих области;
 • прегледа статуте и друга акта организација на која начелник општине даје сагласност;
 • стара се о извршавању закона и других прописа и општих аката из области за које је задужен;
 • израђује нацрт буџета;
 • врши послове аналитичког праћења привредних кретања у области индустрије, пољопривреде, трговине, угоститељства, туризма, снабдијевања, грађевинарства, занатства, лова и риболова, ветеринарства, сточарства и других привредних области;
 • врши стручне и административне послове за Скупштину општине и начелника општине, скупштинске комисије, савјете и одборе из области за које је задужен;
 • рјешава у управним стварима у области трговине, угоститељства, туризма, саобраћаја и веза, занатства, рада и радних односа, спорта и културе и пољопривредне дјелатности;
 • води регистре самосталних угоститељских и трговинских радњи, као и регистре о власницима теретних моторних возила и такси возачима;
 • врши и друге послове из надлежности одјељења

Контакт:

Телефон: 056 337 482
Факс: 056 337 259