Почетна страница > О Скупштини > Радна тијела

Радна тијела

За извршавање појединих послова из надлежности Скупштине Општине, Скупштина Општине образује стална и повремена радна тијела.

 
Као радна тијела Скупштине Општине образују се: комисије, одбори и савјети.

Стална радна тијела образују се Пословником Скупштине Општине, а повремена радна тијела посебним одлукама Скупштине Општине.
 
Састав сталних радних тијела, њихов дјелокруг рада, овлашћења и друга питања од значаја за њихов рад уређују се Пословником Скупштине Општине.