Почетна страница > Пројекти > Повећати ефикасност локалне управе, израдити просторно- планску документацију, створити нови пословни амбијент

Повећати ефикасност локалне управе, израдити просторно- планску документацију, створити нови пословни амбијент

Секторски циљ 1.2.: До 2015. године повећати ефикасност локалне управе, израдити просторно- планску документацију, створити нови пословни амбијент

 
Осим значајнијих мјера које се предузимају ради подизања нивоа квалитета услуга општинске администрације, у наредном периоду морају се предузети још систематичнији кораци. Циљ је да се перманентно и систематски ради на подизању квалитета услуга општинске администарције према корисницима – елиминисањем уочених слабости, јачањем законитости, ефикасности и економичности у раду, уз уштеде јавних средстава и рационално коришћење расположивих ресурса.
 
Просторно-планска документација представља предуслов за изградњу инфраструктуре за развој предузетништва и малих и средњих предузећа (МСП ) и има посебан значај за развој општине, као фактор који треба активно да учествује у осмишљавању и стварању подлога за будући развој али и очување квалитета простора и услова живота. Под овим циљем подразумјевамо усвајање комплетне просторно-планске документације општине Осмаци као и израду регулационих планова који су неопходни за изградњу инфраструктуре за развој МСП.
 
Изградити нови пословни амбијент значи изградити пословно окружење које ће задржати постојећа предузећа и омогућити им несметан развој пословања, али и које ће бити привлачно за нове инвеститоре, имајући у виду да инвеститорима за конкретан пословни подухват стоји на располагању велики број потенцијалних локација. Пословно окружење, које је подстицајно за развој малих и средих предузећа, у значајној мјери зависи од ефикасности услуга које обезвјеђује локална управа као и од квалитета услуга који инвеститорима стоје на располагању. Пресудан утицај на развој пословања као и на започињање пословања у одређеној општини има и физичка инфраструктура која малим и средњим предузећима стоји на рапослагању.

Пројекти који доприносе остварењу овог циља:
 1. Унапређење кориснички орјентисане локалне управе
 2. Одсјек за ЛЕР
 3. Обука из пројектног менаџмента
 4. Водичи за регистровање бизниса
 5. Предузетничка обука за младе
 6. Поједностављивање процеса кључних за предузетнике и инвеститоре
 7. Преиспитивање и редефинисање општинских накнада и такси
 8. Модернизација рада локалне управе примјеном информационих технологија
 9. Израда Урбанистичког плана Осмака
 10. Израда појединачних регулационих планова
 11. Пројектовање намјенске пословне зоне