Почетна страница > Стратегија развоја општине Осмаци > Стратешки циљ 1.

Стратешки циљ 1.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА КРОЗ НОВА ИНОВАТИНА РЈЕШЕЊА ЕФИКАСНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ЦИЉУ СТВАРАЊА ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА
 
 
Опис стратешког циља

Обзиром на постојећи статус општине Осмаци као неразвијене и у многи чему зависне општине од помоћи виших нивоа васти, општинска управа мора преузети проактивну улогу у привлачењу инвестиција кроз стварање једног новог пословног амбијента у складу са стратешким плановима Републике Српске и БиХ. Наравно у овом подухвату потребно је ослонити се прије свега на стратешка документа Републике Српске и програме капиталних инвестиција, те помоћ посебних развојних фонодова попут Фонда за развој источног дијела РС, који послује у оквиру Инвестиционо-развојне банке РС, те посебних и намјеснких средстава Буџета РС и Агенције за развој малих и средњих предузећа РС.
Дакле средства за осварење овог значајног подухвата треба тражити на вишим нивоима власти али и напори и учешње општине Осмаци мора бити значајно.
 
У периоду до 2020. године, у области економског развоја, неопходно је  већу пажњу посвети развоју пољопривредне производње,  на начин који ће омогућити максималну валоризацију расположивих потенцијала.
 
Реализацијом овог стратешког циља, требало би да се обезбиједи привредна обнова сеоског подручја и створе услови за његов дугорочно одрживи развој.
 
Под остварењем овог циља подразумијева се и успостављање савременог начина управљања развојем Општине и унапређење рада локалне администрације, како би се могло одговорити потребама развоја у глобалним конкурентским условима и очекиваним захтјевима грађана. Општинска администрација и унапређење њених капацитета, кључна су карика у фази имплементације Стратегије развоја. Овај стратешки  циљ, подразумјева и обезбјеђивање услова за успјешно спровођење Стратегије развоја општине Осмаци, даљње унапређење нивоа услуга локалне администрације. Реализацијом овог циља у раној фази имплементације Стратегије, створиће се бољи услови за ефикасно управљање развојем, те поставити системи за праћење имплементације пројеката, реализованих кроз Стратегију.
 
Остварење овог циља претпоставља и стварање таквог локалног пословног окружења у којем ће бити отклоњене све административне и регулаторне баријере и створен веома конкурентан систем локалних подстицаја за предузетнике и привреду у цјелини.
 
Остварењем овог стратешког циља Осмаци ће постати атрактивнија локација за инвестирање и пословање .Развој квалитетне пословне инфраструктуре обухвата двије врсте инфраструктуре, физичку и институционално/технолошку. Побољшање физичке инфраструктуре, уз уобичајену транспортну, електро-енергетску, комуникациону и комуналну инфраструктуру, овдје прије свега обухвата креирање пословнe зонe, и других облика обезбјеђења квалитетног простора и физичке инфрастуктуре за привреду. У институционалном погледу то значи успостављање развојних механизама (канцеларија за развој или одсјека за ЛЕР у општинској управи и сл.).
 

Секторски циљеви:
 
1. До краја 2015. године, повећати број одрживих пољопривредних газдинстава на  подручју Општине за 20%.
 
2. До 2015. године, континуирано радити на повећању ефикасности локалне управе, изради  просторно-планске документације, те стварању новог пословног амбијента који ће  омогућити квалитативни и квантитативни раст нивоа пословне активности.
 
3.  Уређена саобраћајна и водоводна инфраструктура до 2015. године.