Почетна страница > Стратегија развоја општине Осмаци

Стратегија развоја општине Осмаци

 На основу прикупљених података који показују тренутно стање у појединим областима, урађена је  SWOT анализа општине Осмаци, односно анализа основних снага, слабости, могућности и пријетњи са којима се суочавају Осмаци. Снаге и слабости представљају интерне (унутрашње) факторе, односно интерну анализу која треба да укаже на то шта су предности, а шта недостатци наше општине, док пријетње и могућности представљају екстерне (спољне) факторе, односно екстерну анализу која треба да идентификује потенцијалне пријетње развоју као и да укаже на то шта су шансе, односно могућности наше општине. Снаге и могућности представљају позитивне, док слабости и пријетње представљају негативне факторе економског развоја.
 
Користећи SWOT анализу у стратешком планирању, односно идентификујући интерне и екстерне факторе који утичу на развој наше општине настојаћемо што боље да:
  • искористимо наше снаге;
  • реализујемо могућности;
  • смањимо утицај пријетњи;
  • елиминишемо слабости. 

Евалуација Стратегије развоја је урађена ангажовањем евалуатора од стране УНДП који је урадио евалуацијски извјештај .Овај извјештај представља основ за ревизију Стратегије развоја

Evaluacijski izvjestaj