Почетна страница > Буџет општине

Буџет општине

 Буџет општине је процјена годишњих прихода, помоћи и финансирања и процјена годишњих расхода и других издатака општине.

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/08 и 126/08) уређује се:

     1. припремање, планирање, начин израде и доношење буџета општина;
     2. извршење буџета општина, задуживање и управљање дугом;
     3. буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета општина.
 
Буџет се припрема, доноси и извршава на основу система јединствене класификације.
 
Јединствена буџетска класификација обухвата економску класификацију буџетских средстава и буџетских издатака, те организациону и функционалну класификацију буџетских издатака. Буџетска средства и буџетски издаци морају бити уравнотежени.

Приликом израде буџета Општине  користе се смјернице и препоруке које доставља Министарство финансија РС као и препоруке ОСЦЕ.
 
Извршилац буџета планира буџетску ликвидност на основу буџетских средстава и издатака, у оквиру планова за извршење буџета.
 
Буџет општине Осмаци од 2005 - 2008. године у сталном је порасту, у 2009. години  евидентирано је смањење буџета у односу на 2008. години за укупно 360.099 КМ  или за око 20%. Узрок оваквог смањења свакако је свјетска економска криза која је захватила и нашу земљу, а што је за последицу имало пад укупних општинских прихода у 2009. години у односу на 2008.годину.
У структури укупних прихода доминирају порески приходи, док је учешће непореских прихода веома ниско (10,18 % у односу на укупне приходе у 2009. години).

У укупним пореским приходима порез на додатну вриједност у 2009. години учествује са 42% , тј. у  износу од 619.789,46 КМ.
 
Порези на додату вриједност и порези на промет услуга и акциза остварени су у износу од 624.078,00 КМ, и мањи су за 14% у односу на остварење у 2008.години, мање остварење ових прихода  знатно утиче на укупно остварење буџета.
 
Међутим оно што је посебно лоше у структури укупних прихода јесте високо учешће грантова од виших нивоа власти ( у 2009. години њихово учешће износи око 43%), јер они представљају непоуздане изворе и њихово учешће зависиће превасходно од политике и могућности виших нивоа власти да пруже помоћ  локалним заједница. 
 
На страни расхода постоји јако високо учешће плата и накнада трошкова запослених у структури укупних расхода  ( у 2009. години учествују са око 54%), што говори о чињеници да се велики дио укупних прихода усмјерава само за финансирање локалне управе.
 
Од 2005-2009. године значајан дио буџета трошен је на капиталне инвестиције, у току 2008. године чак 54%  буџета, када је и  реализован већи број  инфраструктурних пројеката на  подручју општине.
Иако располаже са скромним  буџетом, општина Осмаци ипак успјева да позитивно одговори на највећи дио очекивања локалне заједнице када је у питању рјешавање инфраструктурних проблема на нивоу општине, и да буде истински сервис грађана.