ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Јавни позив за прикупљање захтјева на име кaлцификације земљишта

17.10.2011.


 

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број: 7/05), Начелник општине Осмаци, р а с п и с у ј е:
Ј А В Н И П О З И В
За прикупљање захтјева на име калцификације земљишта
 
I-                    Расписује се Јавни позив за прикупљање захтјева од стране заинтересованих пољопривредних газдинстава са територије општине Осмаци, а на име вршења калцификације земљишта.
II-                  Право учешћа имају регистрована пољопривредна газдинства са подручја општине Осмаци чије се земљиште налази на територији општине Осмаци.
III-                Општина Осмаци ће склопити уговор са одабраним добављачем и учестоваће у трошковима набавке кречњака са 50% цијене коштања.
IV-               Захтјев из члана 1. овог позива мора бити читко попуњен и садржавати следеће податке:
1.       Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства, адреса становања, број телефона, ЈМБГ, регистрациони број ПГ, број жиро рачуна/текућег,
2.       Назив, КЧ и површина парцеле,
3.       Потврду о анализи земљишта у којој се препоручује калцификација и
4.       Потпис подносиоца захтјева.
Захтјев се подноси на образцу A, који се може преузети код портира општине Осмаци.
V-                 Уз захтјев подносилац прилаже и доказ о уплати свог учешћа, које уплаћује на благајни општине Осмаци.
VI-               Цијена коштања кречњака износи:
-          10 м/3, 320,00 КМ
VII-             Једно физичко лице, односно пољопривредно газдинство у току календарске године може поднијети захтјев за максимално 30 м/3
VIII-           Захтјеви се подносе лично на писарницу општине у времену од 8 – 16 часова сваког радног дана.
 
 
 
                Број:___________/11                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                Датум: 17.10.2011. године                                                                     ___________________
                                                                                                                                  Љубо Петровић дипл. еццАнкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати