ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Конкурс за субвенцију воћа

17.10.2011.


 

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број: 7/05), Начелник општине Осмаци, р а с п и с у ј е:
К О Н К У Р С
За право на постицајна средства за подизање вишегодишњих производних засада јабучастог, коштичавог и језграстог воћа
I-                    Расписује се Јавни конкурс за прикупљање захтјева од стране заинтересованих пољопривредних газдинстава са територије општине Осмаци, а на име субвенцирања подизања вишегодишњих производних засада јабучастог, коштичавог и језграстог воћа.
II-                  Право учешћа имају регистрована пољопривредна газдинства са подручја општине Осмаци чије се земљиште налази на територији општине Осмаци.
III-                Минимална површина за коришћење ове субвенције је засад од 0,1 хектар по воћној врсти појединачно са одговарајућим бројем садница по хектару, и то:
а) за јабучасте воћке минимално 800 садница/х,
б) за коштуничаве воћке минимално 500 садница/х,
в) за љешник минимално 500 садница/х и
г) за орах минимално 120 садница/х.
IV-               Корисници подтицајна средства остварују на основу захтјева који мора бити читко попуњен и подноси се на образцу А, који се може преузети код портира општине Осмаци, уз који прилажу сљедећу документацију:
а) рачуне (обавезан фискални рачун) као доказ о набавци материјала (садницa) и
б) декларацију о квалитету садног материјала.
V-                 На основу поднесених захтјева, Начелник општине Осмаци даје налог комисији од најмање три члана, која на лицу мјеста утврђује испуњеност услова и о томе сачињава записник, који се прилаже уз претходно достављену документацију у року од 15 дана, чиме се стичу услови за обраду захтјева.
VI-               Висина подстицајних средстава за намјену из овог конкурса утврђује се у висини 50% од цијене набављене саднице.
VII-             Једно физичко лице, односно пољопривредно газдинство у току календарске године може поднијети захтјев за максимално 0,5 хектара.
VIII-           Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог конкурса подноси се најкасније до 15 децембра текуће године.
IX-                Захтјеви се подносе лично на писарницу општине у времену од 8 – 16 часова сваког радног дана.
 
                Број:___________/11                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                Датум: 17.10.2011. Године                                                                     ___________________
                                                                                                                                  Љубо Петровић дипл. еццАнкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати