ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Лицитација за издавање у закуп пословних простора

12.09.2011.


 

Р  е  п   у   б  л  и   к  а     С  р  п  с   к   а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел:056/337-314, факс:056/337-259
 
Број:02-477-2/11
Датум:09.09.2011.године
           
На основу члана 4. став 1. Закона о утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:70/06) и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци,  р а с п и с у ј е
 
 
Л И Ц И Т А Ц И Ј У
за издавање у закуп пословних простора
 
 
I - Предмет лицитације:
1.      Пословни објекат у Осмацима (простор у којем је била самопослуга),
Величина: продајно-пословни 103 m2
                  магацински 34 m2
2.      Пословни oбјекат на Доњим Цапардама (простор у коjeм је била продавница ЗЗ „Јединство“ Калесија),
Величина: продајно-пословни 92 m2
                  магацински 91 m2
 
Пословни простори се могу погледати сваког радног дана у времену од 10-15 часова.
 
II - Почетна цијена:
Почетна цијена за пословне просторе из члана 1. износи 200,00 КМ за сваки појединачно.
 
III - Рок на који се издаје пословни простор:
Рок на који се пословни простор издаје износи минимално 1 година.
 
IV - Право учешћа:
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз пријаву приложе и доказ о уплати 50,00 КМ на име права учешћа на лицитацији. Уплата за учешће на лицитацији се може извршити на жиро-рачун број:555-006-00003453-35 или на благајни општине. Средства уплаћена на име учешћа се неће враћати учесницима у лицитацији.
 
V - Рок за пријаве:
Рок за подношење пријава је 16.09.2011.године.
 
VI - Вријеме одржавања лицитације:
Лицитација ће се одржати дана 19.09.2011.године у пословном објекту у Осмацима са почетком у 1100 часова.
 
VII - Достављање пријава:
Пријаве се могу достављати сваког радног дана на писарници општине или путем поште на адресу:
Општина Осмаци
Начелник општине Осмаци
Комисија за лицитацију пословних простора
75406 Осмаци
 
 
 
 
                                                                                                                                Н АЧ Е Л Н И К
 
                                                                                                                        Љубо Петровић, дипл.еццАнкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати