ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu

15.10.2020.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

 

Број: 02-014-5-4/20

Датум: 14.10.2020.године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци,   д о н о с и

 

О Д Л У К У

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину

 

I

            У ставци робе иза редног броја 13. додаје се редни број 14. и гласи:

„Водомјери и други водоматеријал за реконструкцију водовода у Борогову, шифра из ЈРЈН:38421100-3, процијењена вриједност: 2.723,06 КМ без ПДВ-а, врста поступка: директни споразум, оквирни датум покретања поступка: прва половина октобра, оквирни датум закључења уговора: половина октобра, извор финансирања: буџет општине Осмаци, конто 415200.

 

II 

            Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2020. годину.

 

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                       Љубо Петровић, дипл.ек.
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати