ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву изазване вирусом

11.05.2020.


 На основу члана 5. тч. а), 45. тч. 6), г) и з) и 47. Закона о заштити и спашавању у       ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), чл. 2 и 4. тч. 32. Закона о заштити становнишва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 88. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), а у вези са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације у Републици Српској о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број:32-1/20 од 08.05.2020.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА (COVID-19) У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

1.       Овим закључком прописују су ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и „COVID-19“ болести на територији општине Осмаци.

 

2.       У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. овог закључка за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спашавања становништва:

 

а) до 25.маја 2020. године на подручју општине Осмаци забрањује/у се:

- сва јавна окупљања.

а1) до 18.маја 2020. године на подручју општине Осмаци забрањује/у се:

- рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања

  такмичења за спортисте свих категорија.

 

б) Ограничава се рад:

- трговине прехране/робе широке потрошње и трговине сточне хране  у периоду који не нарушава трајање полицијског часа,

- трговинским објектима и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)  у периоду који не нарушава трајање полицијског часа,

- угоститељским објектима за исхрану и пиће у периоду који не нарушава трајање полицијског часа,

- фитнес центрима  у периоду који не нарушава трајање полицијског часа,

- пољопривредне апотеке у периоду који не нарушава трајање полицијског часа,

- субјектима услужним  и занатским дјелатностима свих врста у периоду који не нарушава трајање полицијског часа,

- бензинским пумпама у периоду који не нарушава трајање полицијског часа,

- приређивачима игара на срећу у периоду који не нарушава трајање полицијског часа.

 

б1) Ограничава се рад у периоду од 07:00 до 15:00 часова:

- тржницама на велика и тржницама на мало (пијаце).

 

б2) Ограничава се рад у периоду од 06:00 до 13:00 часова:

- сточним пијацама.

 

Рад у наведеним субјектима у подтачки б) овог закључка организовати уз предузимање сљедећих мјера:

-       ограничавање броја људи који истовремено могу бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

-       испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање 2 м,

-       у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и појачане хигијене.

 

 

в) Републички органи управе, Општинска управа Осмаци и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад како слиједи:

-          на улазу у све службене просторије органа из ове тачке ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,

-          одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 2 м уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

-          омогучити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи Осмаци уз контролу броја корисника услуга зависно од простора, одржавање физичке дистанце од 2м уз обезбеђење физичке провине баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

 

3.       Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу Општинске управе и Комунална полиција.

 

4.       Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

 

       Р е п у б л и к а  С р п с к а

            ОПШТИНА ОСМАЦИ                                                           Н А Ч Е Л Н И К

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ                                                                                 

                                                                                                       Љубо Петровић, дипл.ек.

 

      Број:_________/20

      Датум:11.05.2020.године
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати