ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Одлука о измјени и допуни Плана набвки општине Осмаци за 2020. годину

13.04.2020.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 Број: 02-014-5-1/19

Датум: 09.04.2020.године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци,   д о н о с и

О Д Л У К У

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину 

I 

            У ставци радови иза редног броја 15. додаје се редни број 16. и гласи:

„Изградња приступног пута у Вилчевићима засеок Ферхатбеговићи , шифра из ЈРЈН:45233250-6, процијењена вриједност: 1.720,00 КМ без ПДВ-а, врста поступка: директни споразум, оквирни датум покретања поступка: почетак априла, оквирни датум закључења уговора: половина априла, извор финансирања: буџет општине Осмаци, конто 511131.

II

            Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2020. годину.

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

                                                                                              Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                     Љубо Петровић, дипл.ек.
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати