ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Јавни позив за прикупљање захтјева на име анализе земљишта

09.09.2011.

Јавни позив за прикупљање захтјева на име анализе земљиштаОбразац за остваривање подстицаја за анализу земљишта можете преузети у секцији документи.


 

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број: 7/05), Начелник општине Осмаци, р а с п и с у ј е:
Ј А В Н И П О З И В
За прикупљање захтјева на име анализе земљишта
 
I-                    Расписује се Јавни позив за прикупљање захтјева од стране заинтересованих пољопривредних газдинстава са територије општине Осмаци, а на име вршења анализе земљишта.
II-                  Право учешћа имају регистрована пољопривредна газдинства са подручја општине Осмаци чије се земљиште налази на територији општине Осмаци.
III-                Општина Осмаци ће склопити уговор са Институтом за анализу и учестоваће у трошковима анализе са 50% цијене коштања.
IV-               Захтјев из члана 1. овог позива мора бити читко попуњен и садржавати следеће податке:
1.       Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства, адреса становања, број телефона, ЈМБГ, регистрациони број ПГ, број жиро рачуна/текућег,
2.       Назив, КЧ и површина парцеле,  и
3.       Потпис подносиоца захтјева.
Захтјев се подноси на образцу А, који се може преузети код портира општине Осмаци.
V-                 Цијена коштања анализе:
1.       На дубини од 0,30 м, износи 55,00 КМ,
2.       На дубини од 0,60 м, износи 55,00 КМ,
3.       Уколико се испитује само ПХ вриједност земљишта цијена износи 11,70 КМ.
Напомена:
Уколико се врши анализа из тачке један и два овог члана цијена се сабира.
VI-               Једно физичко лице, односно пољопривредно газдинство у току календарске године може поднијети захтјев за максимално три парцеле.
VII-             На основу добијених резултата анализе општина Осмаци ће расписати посебан конкурс за калцификацију земљишта у којој ће општина као и у анализи  учестовати са 50% цијене коштања.
VIII-           Захтјеви се подносе лично на писарницу општине у времену од 8 – 16 часова сваког радног дана.
 
 
 
                Број:___________/11                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                Датум: 09.09.2011. Године                                                                     ___________________
                                                                                                                                  Љубо Петровић дипл. ецц

 

 

 
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати