ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

15.07.2020.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 Број: 02-014-204-1/20

Датум: 10.07.2020. године

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке роба „Грађевински материјал за изградњу надстрешнице на излетишту Мекота у Борогову“, Начелник општине Осмаци, је донио  

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда достављена од стране „Цванић“ д.о.о. Козарска Дубица, број:331/2020 од 06.07.2020.године  и уговор за јавну набавку роба „Грађевински материјал за изградњу надстрешнице на излетишту Мекота у Борогову“,  додјељује наведеном понуђачу за цијену од 4.269,25 КМ без ПДВ-а под условима из понуде која ће бити саставни дио уговора 

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу.

Члан 3.

            За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

Члан 5.

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-204/20 од 09.07.2020. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

            Захтјев за доставу понуда је прослијеђен „Цванић“ д.о.о. Козарска Дубица.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као у Понуди број: 331/20 од 06.07.2020.године, а која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци и износи 4.269,25 КМ без ПДВ-а, односно 4.995,02 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

                                                   М. П.                             Потпис одговорне особе

 

                                                                                       ____________________

 

Доставити:

1.      Понуђачу: „Цванић“ д.о.о. Козарска Дубица
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати