ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

05.12.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35

 

Шифра дјелатности:84.11

 Број: 02-014-309-4/19

Датум: 12.11.2019. године

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке радова „Изградња уличне расвјете у Махали 3, општина Осмаци“, а на Препоруку Комисије за јавне набавке, број:02/2-014-309-3/19 од 12.11.2019 .године, Начелник општине Осмаци, је д о н и о

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда „Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија, број:02/11/19 од 06.11.2019.године и уговор за јавну набавку радова „Изградња уличне расвјете у Махали 3, општина Осмаци“  додјељује се понуђачу Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија,  по цијени од 6.495,62 КМ без ПДВ-а.

 Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу.

 Члан 3.

            За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење привреду, финансије и друштвене дјелатности.

 Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-309/19 од 25.10.2019. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева.

            Захтјев за доставу понуда је прослијеђен  је „Eloxal Inžinjering“ d.o.o. Kalesija, OR „FINIŠ-GO d.o.o Kalesija i  „HNR d.o.o. Kalesija.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена као у Понуди, број:02/11/19 од 06.11.2019.године, која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци.

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

                                                    М. П.                             Потпис одговорне особе

                                                                          

Доставити:

1.      Понуђачима: „Елоксал Инжињеринг“ д.о.о. Калесија

                        „MONTI“ д.о.о. Зворник

                        „ЕЛИМ д.о.о Слатина
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати