ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Локална управа

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе Осмаци регулисани су унутрашња организација  општинске административне службе, начин руковођења, планирање и извршавање послова, овлашћења и одговорности општинских службеника у обављању послова, укупан број службеника, техничких и помоћних радника, назив и подјела послова и задатака на извршиоце са описом основних карактеристика тих послова, број извршилаца потребних за извршавање послова и услови за њихово обављање у погледу стручне спреме, начина руковођења организационим јединицама, одговорности запослених, јавност рада и друга питања значајна за рад управе. 


Општинска административна служба организована је тако да непосредно спроводи прописе општине, извршава законе и друге прописе Републике Српске и БиХ чије је извршење повјерено општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси скупштина општине и начелник општине и врши стручне и друге послове које им повјери Скупштина општине и начелник општине.
Административна служба општине Осмаци организована је у два одјељења и то:
 
1. Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне послове;
2. Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
 
При кабинету начелника општине устројена је Стручна служба скупштине и начелника општине.
У општинској административној служби Осмаци запослено је 29 радника.
 
 Послови и задаци органа административне службе груписани су према њиховој врсти, сложености, сродности и значају на:
 
  1. Нормативно – правне;
  2. Студијско – аналитичке;
  3. Управно – надзорне;
  4. Стручно – оперативне;
  5. Административно – техничке;
  6. Рачуноводствено – материјалне;
  7. Оперативно – техничке;
  8. Послове и задатке помоћних дјелатности.
 
Послови и задаци се распоређују унутар организационих јединица на поједине извршиоце у зависности од групе и степена сложености послова и потребне школске спреме.
Општинску административну службу карактерише ефикасност у раду, висок проценат рјешених  предмета, односно мали број предмета  који се као нерјешени преносе у наредни период.
Скупштина општине Осмаци броји 17 одборника.


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати