ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Надлежност начелника општине

Начелник општине је носилац извршне власти у Општини. Начелник Oпштине заступа и представља Општину
 
Начелник општине руководи општинском административном службом и одговоран је за њен рад.
 
Начелника општине бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године у складу са Изборним законом.
 
 
Надлежности Начелника општине:
 • предлаже Статут Општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестицони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине Општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине Општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине Општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини Општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом,
 • обавља друге послове утврђене законом, као и друге послове које му повјери Скупштина општине. 

 Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати