ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Предсједник Скупштине општине

Предсједник Скупштине општине Осмаци 
Мехмедалија Имшировић
 
Мехмедалија Имшировић, рођен  10.05.1969 године у Дрвеницама, Општина Осмаци, гдје је и настањен.
 
Основну школу завршио  у Осмацима, а средњу  школу у Калесији.
 
Члан је СДА- Странка демократске акције од њеног оснивања и тренутно обавља функцију Секретара Општинског одбора Осмаци. На локалним изборима 2008. године  изабран за одборника Скупштине општине Осмаци као кандидат Странке демократске акције. У децембру 2008. године изабран за предсједника Скупштине општине Осамци. 
 
 
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
 • представља Скупштину општине;
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине општине;
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Колегија Скупштине општине;
 • иницира стављање на дневни ред сједнице Скупштине општине, Колегија Скупштине општине и радних тијела питања из надлежности Скупштине општине;
 • осигурава поштовање начела и одредби  Пословника, као и пословника радних тијела Скупштине општине и Колегија Скупштине општине;
 • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине општине и Колегија Скупштине општине;
 • осигурава реализовање права и дужности одборника у припреми сједница Скупштине општине и Колегија Скупштине општине, као и током сједница;
 • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама Пословника;
 • осигурава сарадњу Скупштине општине и општинских органа извршне власти, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине општине,
 • ради на остваривању сарадње са Скупштином општине других општина, те другим органима и организацијама;
 • потписује акте усвојене од Скупштине општине и
 • врши друге послове утврђене законом, Статутом и  Пословником.

ИЗБОР
 
Предсједник Скупштине Општине се бира на конститутивној сједници Скупштине општине из реда одборника, на временски период трајања мандата Скупштине.

Предсједник Скупштине обавља функцију професионално.
 
Скупштина Општине бира предсједника Скупштине на приједлог Комисије за избор и именовања и мандатно имунитетска питања, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
 
 
ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
 
Функција предсједника Скупштине Општине престаје у случајевима утврђеним законом и Статутом Општине.
 
Предсједеник Скупштине Општине може бити опозван ако функцију не врши у складу са законом и актима Скупштине Општине. Предлог за опозив предсједника Скупштине Општине може поднијети најмање 1/3 одборника у Скупштини Општине.

О разрјешењу или опозиву предсједника Скупштине Општине одлучује Скупштина Општине, по поступку утврђеном Пословником Скупштине Општине.
 
Контакт:
 
Тел: 056 337 039
Факс: 056 337 259
Моб: 065/853.311


Вријеме у Осмацима

Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати