ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Надлежност Скупштине

 • доноси Статут Општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси Кодекс понашања изабраних представника-одборника у Скупштини Општине,
 • доноси буџет и завршни рачун буџета,
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси проведбене планове,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине, у складу са законом и овим Статутом
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника Општине,
 • доноси одлуку о употреби симбола Општине,
 • доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова, о удруживању у друге савезе и организације и о закључивању споразума о међуопштинској сарадњи,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине Општине, потпредсједника Скупштине Општине, замјеника начелника Општине, секретара Скупштине Општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Општине и врши друге изборе и именовања у складу са законом и овим Статутом,
 • образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,
 • одлучује о задужењу Општине,
 • усваја Пословник о свом раду,
 • разматра годишњи извјештај о раду начелника Општине и о истом заузима свој став,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника Општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине;,
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину и управља истим у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум,
 • даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 • доноси одлуку о образовању мјесних заједница на подручју општине;
 • даје мишљење о промјени граница општине;
 • разматра извјештај о раду органа, организација и заједница на свом подручју и
 • врши и друге послове утврђене законом. 


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати