ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Права и дужност одборника

  • присуствује сједници СО и радних тијела  СО чији је члан и учествује у њиховом раду и одлучује;
  • присуствује сједницама радних тијела СО чији је члан, без права одлучивања;
  • подноси нацрт и приједлоге прописа и аката из надлежности СО;
  • покреће расправу о спровођењу утврђене политике СО, улаже амандмане на приједлоге аката и  даје иницијативу за разматрање и  рјешевање одређених питања из надлежности СО, те за унапређење рада СО и његових радних тијела;
  • поставља одборничка питања која се односе на рад општинског начелника и служби за управу у извршењу закона,других прописа и општих аката СО,  као и на рад институција које имају јавна овлаштења;
  • предлаже расправу о питањима која се односе на рад СО, њихових радних тијела, општинског начелника и служби за управу, као и на рад институција  која имају јавна овлаштења;
  • учествује у обавјештавању грађана и њихових организација и заједница о питањима  којима се одлучује у СО, путем збора грађана, односно других скупова на које је позван или на који га упути СО;
  • редовно и благовремено прима информације о свим питањима од значаја за вршење функције;
  • извршава и друге задатке које му, у оквиру овог дјелокруга, повјери СО или радно тијела чији је члан.
Одборник има право да буде редовно обавјештаван о свим питањима од утицаја за вршење одборничких дужности, да му се пружи стручна помоћ у припреми приједлога материјала и других аката из надлежности Скупштине Општине, као и да му се обезбиједе подаци и друге информације неопходне за његов рад.

Одборник има право на накнаду за учешће у раду Скупштине Општине и радних тијела чији је члан, као и на накнаду других трошкова који настану у вршењу одборничке дужности, у складу са посебном одлуком Скупштине Општине.


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати