ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Повећати ефикасност локалне управе, израдити просторно- планску документацију, створити нови пословни амбијент

Секторски циљ 1.2.: До 2015. године повећати ефикасност локалне управе, израдити просторно- планску документацију, створити нови пословни амбијент

 
Осим значајнијих мјера које се предузимају ради подизања нивоа квалитета услуга општинске администрације, у наредном периоду морају се предузети још систематичнији кораци. Циљ је да се перманентно и систематски ради на подизању квалитета услуга општинске администарције према корисницима – елиминисањем уочених слабости, јачањем законитости, ефикасности и економичности у раду, уз уштеде јавних средстава и рационално коришћење расположивих ресурса.
 
Просторно-планска документација представља предуслов за изградњу инфраструктуре за развој предузетништва и малих и средњих предузећа (МСП ) и има посебан значај за развој општине, као фактор који треба активно да учествује у осмишљавању и стварању подлога за будући развој али и очување квалитета простора и услова живота. Под овим циљем подразумјевамо усвајање комплетне просторно-планске документације општине Осмаци као и израду регулационих планова који су неопходни за изградњу инфраструктуре за развој МСП.
 
Изградити нови пословни амбијент значи изградити пословно окружење које ће задржати постојећа предузећа и омогућити им несметан развој пословања, али и које ће бити привлачно за нове инвеститоре, имајући у виду да инвеститорима за конкретан пословни подухват стоји на располагању велики број потенцијалних локација. Пословно окружење, које је подстицајно за развој малих и средих предузећа, у значајној мјери зависи од ефикасности услуга које обезвјеђује локална управа као и од квалитета услуга који инвеститорима стоје на располагању. Пресудан утицај на развој пословања као и на започињање пословања у одређеној општини има и физичка инфраструктура која малим и средњим предузећима стоји на рапослагању.

Пројекти који доприносе остварењу овог циља:
 1. Унапређење кориснички орјентисане локалне управе
 2. Одсјек за ЛЕР
 3. Обука из пројектног менаџмента
 4. Водичи за регистровање бизниса
 5. Предузетничка обука за младе
 6. Поједностављивање процеса кључних за предузетнике и инвеститоре
 7. Преиспитивање и редефинисање општинских накнада и такси
 8. Модернизација рада локалне управе примјеном информационих технологија
 9. Израда Урбанистичког плана Осмака
 10. Израда појединачних регулационих планова
 11. Пројектовање намјенске пословне зоне 


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати