ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву изазване вирусом корона

10.06.2020.


 На основу члана 45. т. б) г) и з) Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), чл. 43. Закона о заштити становнишва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 88. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), а у вези са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације у Републици Српској о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 42-3/2020 од 08.06.2020.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији општине Осмаци

 

1.       У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 i COVID-19 болести на територији општине Осмаци и заштите и спашавања становништва до 22.06.2020.године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

 

2.       До 22.06.2020.године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 0600 до 2300 часова.

 

3.       Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

 

4.       До 22.06.2020.године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

 

5.       Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

 

6.       Републички органи управе и органи општине Осмаци и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад како слиједи:

 

1)         на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,

2)               одржавати растојање између грађана у затвореним просторијама од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

3)         oмогућити рад шалтер салa и матичне службе, уз контрола броја корисника услуга шалтер сала и матичне службе зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физички провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

7.       Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

       Р е п у б л и к а  С р п с к а

            ОПШТИНА ОСМАЦИ                                                           Н А Ч Е Л Н И К

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ                                                                                 

                                                                                                       Љубо Петровић, дипл.ек.

 

      Број: 02-014-169/20

      Датум: 08.06.2020.године
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати