ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

ОДЛУКА О ПОНИШТАВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

14.07.2020.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 Број: 02-014-206/20

Датум: 10.07.2020.године

На основу члана 69. став 3. и члана 70. став 4. и 6. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), у поступку јавне набавке радова Реконструкција и санација базена у Сајтовићима, Начелник општине Осмаци, је донио

 

О Д Л У К У

О ПОНИШТАВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 1.

Поништава се Одлука о покретању поступка јавне набавке радова Реконструкција и санација базена у Сајтовићима“, број:02-014-199/20 од 03.07.2020.године, број обавјештења:591-7-3-48-3-3/20, у конкурентском поступку јавне набавке из разлога неусклађености тендерске документације са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима.

Члан 2.

Ова одлука објавиће се на web-страници: www.osmaci.org истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, односно објављивањем на порталу јавних набавки.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању јавне набавке број:02-014-199/20 од 03.07.2020.године.

Јавна набавка је предвиђена да се обави путем конкурентског захтјева.

Уговорни орган је дана 09.07.2020.године запримио жалбу на тендерску документацију од стране потенцијалног понуђача Градпром“ д.о.о. Србац заступана по пуномоћнику Антонић Милу, адвокату из Бања Луке.

            У жалби се наводи да су одредбе тендерске документације у дијелу 11.2 Професионална способност сачињене супротно одредбама члана 51. ЗЈН, јер је у тендерској документацији од понуђача тражено да у сврху доказивања образовних и професионалних квалификација требају прибавити и доставити списак запосленог особља (списак издат од стране Пореске управе), које ће бити одговорно за извођење предметних радова (минимално 1 ВКВ или КВ зидар и 1 ВКВ или КВ тесар)”. Како истиче постављеним условом на најгрубљи начин се врше повреде одредби члана 51.Закона о јавним набавкама БиХ, којим је прописано да у поступку јавне набавке услуга уговорни орган може захтијевати један или више доказа о техничкој и професионалној способности кандидата/понуђача гдје су таксативно наведени докази који се могу захтијевати. Наведеним чланом докази који се могу тражити су таксативно набројани у тачкама а), б), ц), д), е) и ф) али жалилац набраја само тачке б), ц) и д) и констатује да уговорни орган није прописао достављање изјава из става ц) и д), него искључиво списак издат од стране Пореске управе, те да уговорни орган дискриминитарно захтијева да техничко особље мора бити запослено код понуђача.

            Даље, жалилац се позива на Преференцијални третман домаћег” у складу са чланом 67. ЗЈН гдје се приликом обрачуна цијена понуда, у сврху поређења понуда, умањују цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 30%.

            Такође надаље истиче да одредбе у Обрасцу за цијену понуде не пружају довољно информација и не омогућавају припрему понуда на стварно конкурентској основи, јер у тачкама 2., 3. и 4. нису наведене које количине и које врсте арматуре су потребне, те истиче да су му нејасне и непрецизне и тачке 5. и 6. а нарочито му је збуњујућа тачка 7. о ангажовању радне снаге.

            Анализирајући жалбене наводе у односу на законске и подзаконске акте овај орган је закључио да је жалба допуштена, правовремена, изјављена од стране овлашћене особе и основана.

Дана 10.07.2020.године уговорни орган је запримио жалбу на тендерску документацију од стране потенцијалног понуђача D&SSд.о.о. Мостар заступана по пуномоћнику Љубојевић-Ђурић Рафаели, адвокату из Градишке.

Жалилац наводи да је уговорни орган у тачки 19. тендерске документације предвидио Преференцијални третман домаћег супротно Закону о јавним набавкама и Одлуци о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, донесеној од стране Вијећа министара Босне и Херцеговине („Сл.лист БиХ“, број:34/20) гдје је прописано да се приликом обрачуна цијена понуда, у сврху поређења понуда, умањују цијене домаћих понуда за преференцијални фактор домаћег од 30% у поступцима јавне набавке код којих је објављено обавјештење о набавци или упућен позив кандидатима за поступке који немају обавјештење о набавци у периоду од 01.06.2020. до 01.06.2021.године, те да је као таква тендерска документација незаконита.

Анализирајући жалбене наводе у односу на законске и подзаконске акте овај орган је закључио да је жалба допуштена, правовремена, изјављена од стране овлашћене особе и основана.

Из неведених разлога, примјеном члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник БиХ, број:39/14) одлучено је као у члану 1. диспозитива ове одлуке.

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком на адресу: ОПШТИНА ОСМАЦИ-НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, Осмаци бр.111. 75406 Осмаци

Жалба се подноси у најмање (три) примјерка.

 

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                  Љубо Петровић, дипл.ек.

 

ДОСТАВИТИ:
 

-                      Градпром д.о.о. Србац, Моме Видовића б.б., 78420 Србац

 „D&SS д.о.о. Мостар, Блајбуршких жртава 27а., 88000 Мостар

 
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати