ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

15.01.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу уличне расвјете у Махали 2, општина Осмаци


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ 

Број: 02-014-333-4/18

Датум: 11.01.2019. године

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке радова „Изградња уличне расвјете у Махали 1, општина Осмаци“, а на Препоруку Комисије за јавне набавке, број:02/2-014-287-3/18 од 29.10.2018.године, Начелник општине Осмаци, је донио

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1.

Прихвата се Понуда „Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија, број:1612/18 од 10.01.2019.године и уговор за јавну набавку радова „Изградња уличне расвјете у Махали 2, општина Осмаци“  додјељује се понуђачу Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија,  по цијени од 6.834,67 КМ без ПДВ-а.

Члан 2.

             Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу.

Члан 3.

        За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-333/18 од 17.12.2018. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева.

            Захтјев за доставу понуђа је прослијеђен  је „Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија, „ХНР“ д.о.о Калесија и Обртничка радња „ГО Финиш“ Калесија.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена као у Понуди, број:1612/18 од 10.01.2019.године, која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

                                                   М. П.                                   Потпис одговорне особе

 

                                                                                                ____________________

 

Доставити:

1.      Понуђачима: „Елоксал Инжињеринг“ д.о.о. Калесија

                        „Nexen“ д.о.о. Бања Лука

                        „Sector Security“ Бања Лука
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати