ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

 Начелник Одјељења

Далимирка Гордељевић, дипломирани економиста       


 Рођена 11.10.1982. године у Тузли.
 
Вишу школу за спољну трговину завршила у Бијељини 2004. године и стекла звање Економист за царине и шпедицију, а 2009. године дипломирала на Економском факултету у Источном Сарајеву.  
 
 
 
 
 
 
Радно искуство
 
 • 2006-2008 године радила у Општинској административној служби општине Осмаци, на пословима и задацима:
 • 2006-2007 године Виши стручни сарадник за локални развој
 • 2007-2008 године в.д.Секретар Скупштине општине Осмаци
 • У 2010 години радила у А.Д.“Дрина осигурање“ Милићи
 • Од 2010 године запослена у Општинској административној служби општине Осмаци, на пословима и задацима в.д. начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности  
 
Опис послова и задатака:
 • врши распоред послова и задатака за раднике у одјељењу и одговара за законит и благовремен рад радника у одјељењу;
 • координира рад извршилаца у одјељењу;
 • врши оцјењивање рада извршилаца у одјељењу;
 • врши надзор вредновања рада и успјешности вршења послова извршилаца у одјељењу, а у оквиру њиховог описа радног мјеста;
 • прати стање у општини у области привреде, финансија и друштвених дјелатности и покреће иницијативе за рјешавање питања из тих области;
 • прегледа статуте и друга акта организација на која начелник општине даје сагласност;
 • стара се о извршавању закона и других прописа и општих аката из области за које је задужен;
 • израђује нацрт буџета;
 • врши послове аналитичког праћења привредних кретања у области индустрије, пољопривреде, трговине, угоститељства, туризма, снабдијевања, грађевинарства, занатства, лова и риболова, ветеринарства, сточарства и других привредних области;
 • врши стручне и административне послове за Скупштину општине и начелника општине, скупштинске комисије, савјете и одборе из области за које је задужен;
 • рјешава у управним стварима у области трговине, угоститељства, туризма, саобраћаја и веза, занатства, рада и радних односа, спорта и културе и пољопривредне дјелатности;
 • води регистре самосталних угоститељских и трговинских радњи, као и регистре о власницима теретних моторних возила и такси возачима;
 • врши и друге послове из надлежности одјељења

Контакт:

Телефон: 056 337 482
Факс: 056 337 259

 

 Вријеме у Осмацима

Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати